ඌව පළාත් පාලන මහජන පුස්තකාල ඵලදායිතා සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය

ඌව පළාත් පාලන මහජන පුස්තකාල ඵලදායිතා සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය

ඌව පළාත් පාලන මහජන පුස්තකාල ඵලදායිතා සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය ඌව පළාත් පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී. මෙහිදී රාජ්‍ය සාහිත්‍යය උළෙලට සමගාමීව පැවැත්වූ චිත්‍ර තරඟයට සහභාගී වූ පාසල් ළමුන්ගේ චිත්‍ර 1500 කින් යුත් චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය ද විවෘත කරන ලදී, මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත්...
පාසලේ පවතින ගුරු හිඟය සහ පාසල පරිහානියට පත්වීම වළක්වා ගැනීම

පාසලේ පවතින ගුරු හිඟය සහ පාසල පරිහානියට පත්වීම වළක්වා ගැනීම

පාසලේ පවතින ගුරු හිඟය සහ පාසල පරිහානියට පත්වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා සියඹලාණ්ඩුව පල්ලේවෙල මහා විද්‍යාලයේ පාසල් සංවර්ධන සමිතිය සහ දෙමව්පියන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව මො/පල්ලේවෙල මහා විද්‍යාලයේ (ජාතික පාසල) යේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වුණෙමි. වසර 60 කට ආසන්න ඉතිහාසයක් තිබෙන මෙම පාසලේ...
බණ්ඩාරවෙල අධ්‍යාපන කලාපයේ සිංහල මාධ්‍යයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරන ළමුන් සදහා ඉස්ලාම් දහම ඉගැන්වීම සඳහා ගුරුවරුන් නොමැති වීම පිළිබදව සාකච්ඡාවක්

බණ්ඩාරවෙල අධ්‍යාපන කලාපයේ සිංහල මාධ්‍යයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරන ළමුන් සදහා ඉස්ලාම් දහම ඉගැන්වීම සඳහා ගුරුවරුන් නොමැති වීම පිළිබදව සාකච්ඡාවක්

බණ්ඩාරවෙල අධ්‍යාපන කලාපයේ සිංහල මාධ්‍යයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරන ළමුන් සදහා ඉස්ලාම් දහම ඉගැන්වීම සඳහා ගුරුවරුන් නොමැති වීම පිළිබදව සාකච්ඡාවක් බණ්ඩාරවෙල කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී. සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඉස්ලාම් අධ්‍යාපනය ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා...
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු මෙහෙයවීම සඳහා වූ ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුව (National Education Reform Centre – NERC)

අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු මෙහෙයවීම සඳහා වූ ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුව (National Education Reform Centre – NERC)

අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු මෙහෙයවීම සඳහා වූ ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුව (National Education Reform Centre – NERC) ට අනුබද්ධ ඌව පළාත් ප්‍රතිසංස්කරණ කමිටු රැස්වීම් අද දින ඌව පළාත් සභා රැස්වීම් ශාලාවේ දී පවත්වන ලදී. මෙහිදී ඌව පළාතේ අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය විධිමත් කිරීම...
පළාත් පාලන ආයතනයන්හි පුරවැසි ප්‍රඥප්ති සකස්කිරීම සහ පෙරටු කාර්යාල ඔස්සේ සේවා සැපයීමේ ක්‍රමවේදය යාවත්කාලීන කිරීම

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි පුරවැසි ප්‍රඥප්ති සකස්කිරීම සහ පෙරටු කාර්යාල ඔස්සේ සේවා සැපයීමේ ක්‍රමවේදය යාවත්කාලීන කිරීම

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි පුරවැසි ප්‍රඥප්ති සකස්කිරීම සහ පෙරටු කාර්යාල ඔස්සේ සේවා සැපයීමේ ක්‍රමවේදය යාවත්කාලීන කිරීම සම්බන්ධව පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් අද දින හාලි ඇල විදේශ සේවා නියුක්ත කාර්යාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී. මෙහිදී අතිගරු...