ඌව පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශයට අයත් මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන, නීතිය හා සාමය, අධ්‍යාපන, පළාත් පාලන, ඉඩම්, විදුලිබල හා බල ශක්ති, ඉදිකිරීම්, ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස එච්.එම්. නන්දසේන මහතා අද (01) දින පත්කරන ලදී.

ඌව පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශයට අයත් මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන, නීතිය හා සාමය, අධ්‍යාපන, පළාත් පාලන, ඉඩම්, විදුලිබල හා බල ශක්ති, ඉදිකිරීම්, ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස එච්.එම්. නන්දසේන මහතා අද (01) දින පත්කරන ලදී.

ඌව පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශයට අයත් මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන, නීතිය හා සාමය, අධ්‍යාපන, පළාත් පාලන, ඉඩම්, විදුලිබල හා බල ශක්ති, ඉදිකිරීම්, ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස එච්.එම්. නන්දසේන මහතා අද (01) දින පත්කරන ලදී. ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශයේ...
බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදී.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදී.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදී. කමිටුව ආරම්භ කරමින් පළමුවෙන්ම ජාතික වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන හා සමාජ සුභ සාධන ප්‍රතිලාභ ලබාදීමේ වැඩසටහනට අදාලව බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රගතිය...
ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ පෝෂණය සහතික කිරීම සඳහා ග්‍රාමීය ආර්ථික පුණර්ජීවනය කේන්ද්‍රය සවිබල ගැන්වීමේ බහු ආංශික ඒකාබද්ධ යාන්ත්‍රණය අධීක්ෂණය

ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ පෝෂණය සහතික කිරීම සඳහා ග්‍රාමීය ආර්ථික පුණර්ජීවනය කේන්ද්‍රය සවිබල ගැන්වීමේ බහු ආංශික ඒකාබද්ධ යාන්ත්‍රණය අධීක්ෂණය

ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ පෝෂණය සහතික කිරීම සඳහා ග්‍රාමීය ආර්ථික පුණර්ජීවනය කේන්ද්‍රය සවිබල ගැන්වීමේ බහු ආංශික ඒකාබද්ධ යාන්ත්‍රණය අධීක්ෂණය කිරීමේ වැඩසටහන ගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සියඹලාණ්ඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ, මඩුගම ග්‍රාම නිලධාරී...
2023 වර්ෂයේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු පිළිබඳව වෘත්තීය සමිති එකමුතුව සමග සාකච්ඡාවක්

2023 වර්ෂයේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු පිළිබඳව වෘත්තීය සමිති එකමුතුව සමග සාකච්ඡාවක්

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු නිලධාරීන්ගේ 2023 වර්ෂයේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු පිළිබඳව වෘත්තීය සමිති එකමුතුව සමග සාකච්ඡාවක් ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී පවත්වන ලදී. පසුගිය වසරවලදී ස්ථාන මාරු ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී වෘත්තිය සමිති නියෝජිත මුහුණ දුන් අපහසුතාවන් මගහැර ස්ථාන මාරු...
මිලාද් – උන්  – නබි දින සුභ පැතුම් පණිවිඩය / மீலாத் தின செய்தி

මිලාද් – උන් – නබි දින සුභ පැතුම් පණිවිඩය / மீலாத் தின செய்தி

මිලාද් – උන් – නබි දින සුභ පැතුම් පණිවිඩය මිහිමත ත්‍යාගවන්තයකු ලෙස බිහි වූ උතුම් නබිනායකතුමාගේ ජන්ම දිනය අදට යෙදී තිබේ. තීරණාත්මක කාලවලදී වුවද දෙවියන් මත තබන ලද අචල විශ්වාසය සමග රැඳමින් නොසැලී අභියෝගයන්ට මුහුණ දිය යුතුය යන උතුම් වූ නබි නායකතුමාගේ පරමාදර්ශය...