ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණික සහයක නව පත්වීම්

ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණික සහයක නව පත්වීම්

ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණික සහයක නව පත්වීම් 65ක් ප්‍රධානය කිරිම ඌව පළාත් ශ්‍රවණාගාරයේදී සිදුවිය....
ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ 75 වන ජන්ම දිනයට දීර්ඝායුෂ පැතීම

ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ 75 වන ජන්ම දිනයට දීර්ඝායුෂ පැතීම

ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ 75 වන ජන්ම දිනයට දීර්ඝායුෂ පැතීම සහ කොවිඞ් 19 වෛරසය මෙරටින් තුරන්වේවා යැයි ආශිර්වාද පතා බදුල්ල ප්‍රධාන ජුම්මා පල්ලියේ දී පැවැත්වූ ආගමික...
කුරුකුදේගම ග්‍රාමීය බැංකු ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට

කුරුකුදේගම ග්‍රාමීය බැංකු ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට

සීමාසහිත දෙහිවිනිපළාත සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතියට අයත්, කුරුකුදේගම ග්‍රාමීය බැංකු ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත්කළ...

“වාරි සෞභාග්‍යා” ග්‍රාමීය වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන

ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කරමින් ග්‍රාමීය දිළිඳු බව තුරන් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව, දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කරන “වාරි සෞභාග්‍යා” ග්‍රාමීය වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන යටතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමීය වැව් 28 ක් සංවර්ධනය කිරීමට තීරණය කෙරිණි....

ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පැවැත්වූ දීපවාලි උත්සවය.

ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පැවැත්වූ දීපවාලි උත්සවය. ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற தீபாவளி...