වැලිමඩ විජය මහා විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශය සහ වැලිමඩ මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලයේ ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන චාරිකාව

වැලිමඩ විජය මහා විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශය සහ වැලිමඩ මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලයේ ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන චාරිකාව

නුදුරේදි විවෘත කිරීමට නියමිතය වැලිමඩ විජය මහා විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශය සහ වැලිමඩ මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශය සඳහා ඉදිකරන ලද නව ගොඩනැගිලි භූමිය පිළිබඳව මතුව ඇති ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා එහි ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන චාරිකාවකට සහභාගි වුණෙමි. මෙම අවස්ථාවට...
මොණරාගල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

මොණරාගල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

මොණරාගල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම ඊයේ දින මොණරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වුණි. මෙහිදී පසුගිය දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරණ තීරණයන් සමාලෝචනය කිරීම සහ තීරණ දැනුම්දීම සිදු කෙරුණු අතර, මහජන ආරක්ෂණ කටයුතු, සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කටයුතු, කෘෂිකාර්මික...
ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර අරමුදලේ පාලක මණ්ඩලයේ රැස්වීම

ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර අරමුදලේ පාලක මණ්ඩලයේ රැස්වීම

ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර අරමුදලේ පාලක මණ්ඩලයේ රැස්වීම අද දින ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී. මෙහිදී වෛද්‍යාධාර හා අධ්‍යාපන ආධාර පිළිබඳව ලැබී ඇති ඉල්ලීම් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කළ අතර, මුදල් ආධාර කිහිපයක් ඉදිරියේදී ලබාදීමට තීරණය කෙරුණි. මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් ප්‍රධාන...
බදුල්ල පස්සර ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලයේ යාබදව ඉදිකළ බදුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් හෙළ බොජුන් හල හා බහු සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය ජනතා අයිතියට

බදුල්ල පස්සර ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලයේ යාබදව ඉදිකළ බදුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් හෙළ බොජුන් හල හා බහු සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය ජනතා අයිතියට

බදුල්ල පස්සර ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලයේ යාබදව ඉදිකළ බදුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් හෙළ බොජුන් හල හා බහු සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය (කොමියුනිකේෂන්) අද දින ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී ප්‍රදේශය ජනතාව සහ ඌව විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු ශිෂ්‍ය...