ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර අරමුදල

ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර අරමුදල යටතේ සමාජ සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් විවිධ ආයතන සහ පුද්ගලයින් සඳහා රුපියල් 3,988,250.00 ක වියදමින් පුද්ගලයින් සහ ආයතන 682 ක් සඳහා ආධාර ලබා දී ඇත.