ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය සහ ඌව පළාත් සභාවේ නිලධාරින් ආගමික වතාවත් පවත්වා, කාර්යක්ෂම රාජ්ය සේවයක් සදහා ප්රතිඥා දෙමින් 2024 වර්ෂයේ වැඩ ආරම්භ කරන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට, ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් දමයන්ති පරණගම මහත්මිය, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් ආර්.එච්.සී. ප්රියන්ති මහත්මිය ඇතුළු අමාත්යාංශ ලේකම්වරුන් හා නිලධාරීන් එක්ව සිටියේයහ.
ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகம் மற்றும் ஊவா மாகாண சபை அதிகாரிகள் சமய நிகழ்வுகளை நடத்தி, செயல்திறன் மிக்க அரச சேவைக்கான உறுதிமொழி வழங்கி 2024 ஆம் ஆண்டுக்கான கடமைகளை இன்றைய தினம் ஆரம்பித்தனர்.
இந்த நிகழ்வில் ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் தமயந்தி பரணகம, ஆளுநரின் செயலாளர் ஆர்.எச்.சீ. பிரியந்தி உள்ளிட்ட மாகாண அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள், அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.