ඌව පළාත් රාජ්ය සේවයේ නියුතු නිලධාරීන්ගේ 2023 වර්ෂයේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු පිළිබඳව වෘත්තීය සමිති එකමුතුව සමග සාකච්ඡාවක් ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී පවත්වන ලදී.
පසුගිය වසරවලදී ස්ථාන මාරු ක්රියාත්මක කිරීමේදී වෘත්තිය සමිති නියෝජිත මුහුණ දුන් අපහසුතාවන් මගහැර ස්ථාන මාරු ක්රියාවලිය සාර්ථක කර ගැනීමේ අරමුණෙන් වෘත්තීය සමිති එකමුතුව විසින් යෝජනා මාලාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.
එමෙන්ම පළාත් සභාවේ අමාත්යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු හා සියලු ආයතන වල සේවය කරන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරීන්, තාක්ෂණික නිලධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන්, රියදුරන්, කාර්යාල සේවකයින්, මුරකරුවන් හා කම්කරුවන්, කෘෂි නිලධාරීන් අතරින් වසර පහකට වඩා වැඩි කාලයක් එකම ආයතනයේ සේවය කළ නිලධාරීන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවා මාරුවීම් මණ්ඩලයක් මගින් මාරුවීම් ලබාදී නැවත අභියාචනා මණ්ඩලය මගින් සංශෝධනය සිදු කර ස්ථාන මාරුවීම් නීතියානුකූලව ලබාදීමට කටයුතු කර තිබේ.
ඒ අනුව වසර පහකට වඩා වැඩි කාලයක් එකම ආයතනයේ සේවය කර තිබෙන සියලුම නිලධාරීන් 2023 වර්ෂයේදී අනිවාර්යයෙන්ම ස්ථාන මාරු කිරීමට කමිටුව මඟින් තීරණය කර තිබේ.
මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී විජයරත්න මහතා, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, පළාත් රාජ්ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් ගාමිණි මහින්දපාල ජෝපියස් මහතා, නියෝජ්ය ප්රධාන ලේකම් (පිරිස් සහ පුහුණු) එච්. එම්. නන්දසේන මහතා, පළාත් ක්රීඩා අමාත්යාංශය ලේකම් නිහාල් ගුණරත්න මහතා, වෘත්තීය සමිති එකමුතුවේ සාමාජිකයින් ඇතුළු රජයේ නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.
ஊவா மாகாண அரசாங்க உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த இடமாற்றம் வழங்குவது தொடர்பில் தொழிற்சங்க ஒன்றியத்துடன் கலந்துரையாடல் ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.
கடந்த வருடங்களில் இடமாற்றங்களை அமுல்படுத்தும் போது தொழிற்சங்கப் பிரதிநிதிகள் எதிர்கொண்ட சிரமங்களைத் தவிர்த்து, இடமாற்றச் செயல்முறையை வெற்றிகரமாகச் செய்யும் நோக்கில் தொழிற்சங்கங்களின் ஒன்றியம் தமது முன்மொழிவுகளை இதன்போது முன்வைத்தனர்.
அத்துடன் மாகாண சபையின் அமைச்சுகள், திணைக்களங்கள் மற்றும் சகல நிறுவனங்களிலும் பணிபுரியும் முகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகஸ்தர்கள், தொழிநுட்ப உத்தியோகஸ்தர்கள், அபிவிருத்தி உத்தியோகஸ்தர்கள், சாரதிகள், அலுவலக பணியாளர்கள், காவலாளிகள் மற்றும் தொழிலாளர்கள், விவசாய உத்தியோகஸ்தர்களில் ஐந்தாண்டுகளுக்கு மேல் ஒரே நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய உத்தியோகஸ்தர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டு, அவை இடமாற்ற வாரியத்தால் வழங்கப்பட்டு, மீண்டும் மேல்முறையீட்டு வாரியத்தினால் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டு சட்டப்பூர்வமாக இடமாற்றங்களை வழங்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரே நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் அனைவரையும் 2023ஆம் ஆண்டு கண்டிப்பாக இடமாற்றம் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த கலந்துரையாடலில் ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் P.B. விஜயரத்ன, ஆளுநரின் செயலாளர் எம். எம். விஜயநாயக, மாகாண பொதுச்சேவை ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் காமினி மஹிந்தபால ஜோபியாஸ், பிரதி பிரதான செயலாளர் (ஆளணி மற்றும் பயிற்சி) எச். எம். நந்தசேன, மாகாண விளையாட்டு அமைச்சின் செயலாளர் நிஹால் குணரத்ன, தொழிற்சங்க ஒன்றிய உறுப்பினர்கள் மற்றும் அரச அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.