අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ‘සෞභාග්ය දැක්ම’ ප්රතිපත්ති ප්රකාශනයට අනුව අධ්යාපනයට මුල් තැන දෙමින්, බණ්ඩාරවෙල, සර් රාසික් ෆරීඩ් මහා විද්යාලයේ අලුතින් ඉදිකල පන්ති කාමර ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය ඊයේ දින විද්යාල පරිශ්රයේදී පවත්වන ලදී.
ඌව පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශය ප්රතිපාදන යටතේ රුපියල් මිලියන 17.5ක මුදලක් වැයකර මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදි කර දී ඇත.
මෙම අවස්ථාව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් වන චාමර සම්පත් දසනායක මැතිතුමා, අරවින්ද් කුමාර් මැතිතුමා, බණ්ඩාරවෙල මහා නගර සභාවේ නගරාධිපති ජනක නිශාන්ත රත්නායක මැතිතුමා, පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ ලේකම් සන්ද්යා අඹන්වල මහත්මිය ඇතුළු රාජ්ය නිලධාරින් එක්ව සිටියහ.
அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்களின் ‘சுபீட்சத்தின் நோக்கு’ கொள்கைப்பிரகடனத்திற்கு அமையக் கல்விக்கு முன்னுரிமை வழங்கி, பண்டாரவளை ராசிக் ஃபரீத் முஸ்லிம் வித்தியாலயத்தில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட வகுப்பறை கட்டிடத் திறப்பு விழா நேற்றைய தினம் இடம்பெற்றது.
ஊவா மாகாண கல்வி அமைச்சின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் 17.5 மில்லியன் ரூபா செலவில் இந்தக் கட்டிடம் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்வில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான சாமர சம்பத் தசாநாயக, அரவிந்த குமார், பண்டாரவளை நகர மேயர் ஜனக நிஷாந்த ரத்நாயக்க, மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் சந்தியா அபன்வெல உட்பட அரச அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.