පළාත් පාලන මූල්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ ඌව පළාත් ඩිප්ලෝමා ප්රධානෝත්සවය බදුල්ල සයිමන් පීරිස් අනුස්මරණ සම්මන්ත්රණ ශාලාවේ දී පවත්වන ලදී.
ශ්රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ රාජ්ය අංශයක් වන, ශ්රී ලංකා රාජ්ය මූල්ය ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ සංගමය මෙහෙයවීම යටතේ, ඌව පළාත් සභාව, ඌව පළාත් අධ්යාපන හා පළාත් පාලන අමාත්යංශය සහ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණය යටතේ, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) මගින් යුරෝපානු සංගමයේ (EU) මූල්ය ආධාර යටතේ, UNDP ආයතනය පළාත් පාලන ආයතන වල ධාරිතා සංවර්ධනය කිරීමේ (CDLG) ව්යාපෘතිය මගින් පවත්වන ලද මෙම ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කළ පළාත් සභා නිලධාරීන් 35 දෙනෙක් සඳහා ඩිප්ලෝමා ප්රධානය කරන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් අධ්යාපන ලේකම් එච්.එම්. නන්දසේන මහතා, නියෝජ්ය ප්රධාන ලේකම් (මූල්ය) එම්.ඊ. සුමිත්රා ද සිල්වා මහත්මිය, ශ්රී ලංකා රාජ්ය මූල්ය ගණකාධිවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති V. කනගසබාපති මහතා, CDLG/UNDP ව්යාපෘති සම්බන්ධීකාරක සිහාන් සරූක් මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ
உள்ளூராட்சி விவகாரங்களுக்கான நிதி நிர்வாகம் தொடர்பிலான டிப்ளோமா கற்கைநெறி ஊவா மாகாண டிப்ளோமா வழங்கும் நிகழ்வு பதுளை சைமன் பீரிஸ் ஞாபகார்த்த மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
இலங்கை பட்டய கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தின் அரச பிரிவான, இலங்கை அரச நிதி கணக்காளர்கள் சங்கத்தின் வழிநடத்தலில், ஊவா மாகாண சபை, ஊவா மாகாண கல்வி மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு, உள்ளூராட்சி திணைக்களத்தின் கண்காணிப்பின்கீழ், ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அபிவிருத்தி திட்டம் (UNDP) யினால், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் (EU) நிதி உதவியுடன், UNDP நிறுவனத்தின் CDLG வேலைத்திட்டத்தின் கீழ், நடத்தப்பட்ட இந்த டிப்லோமா கற்கைநெறியை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த மாகாண அதிகாரிகள் 35 பேருக்க டிப்ளோமா வழங்கி வைக்கப்பட்டது.
இந்த நிகழ்வில் ஊவா மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் எச்.எம்.எம். நந்தசேன, பிரதி பிரதான செயலாளர் ( நிதி ) எம்.ஈ. சுமித்ர சில்வா, இலங்கை அரச நிதி கணக்காளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் V. கனகசபாபதி, CDLG/UNDP வேலைத்திட்டத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஸிஹான் ஸரூக் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.