2022 වර්ෂයේ ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත පශු සම්පත් සංවර්ධන වැඩසටහන පිළිබඳව පළාතේ දේශපාලන අධිකාරිය සහ පළාත් පශු සම්පත් ක්ෂේත්රයට අදාල රාජ්ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පශු සම්පත්, ගොවිපොළ ප්රවර්ධන සහ කිරි හා බිත්තර ආශ්රිත කර්මාන්ත රාජ්ය අමාත්ය ගරු ඩී.බී හේරත් මැතිතුමාගේ ප්රධානත්වයෙන් බිඳුණුවැව සහ මොණරාගල ප්රදේශයන්හි පවත්වන ලදී.
‘සෞභාග්යයේ දැක්ම’ ප්රතිපත්ති ප්රකාශයකට අනුව දේශීය දියර කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමේ අරමුණෙන්, දේශීය දියර කිරි නිෂ්පාදනයට දෛනිකව ලීටර් 70, 000ක් දක්වා වැඩි කර ගැනීමේ ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට අදාළව මෙම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පවත්වන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී.විජයරත්න මහතා, පශු සම්පත් රාජ්ය අමාත්යාංශයේ ලේකම් වරුණ සමරදිවාකර මහතා, අතිරේක ලේකම් වෛද්ය සමරනායක මහතා, සත්ව නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්යක්ෂ ජනරාල් හිමාලි කොතලාවල මහත්මිය, ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයේ ලේකම් ආර්.එම්.ටි.බී.හාතියල්දෙණිය මහතා, ඌව පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්යක්ෂතුමන්, අතිරේක අධ්යක්ෂතුමන්, සහකාර අධ්යක්ෂතුමන්, පශු වෛද්ය නිළධාරීන් මෙන්ම සත්ව නිෂ්පාදන උපදේශකවරුන් පිරිසක් එක්ව සිටියහ.
2022 ஆம் ஆண்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள கால்நடைகள் அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டம் தொடர்பில் மாகாண அரசியல் தலைமைகள் மற்றும் மாகாண கால்நடைத் துறை தொடர்பான அரச அதிகாரிகளுக்கு தெளிவுயூட்டும் நிகழ்ச்சி, கால்நடை வளங்கள், பண்ணைகள் மேம்பாடு, பால் மற்றும் முட்டை சார்ந்த கைத்தொழில்கள் இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ டீ. பி. ஹேரத் அவர்களின் தலைமையில் பிந்துனுவெவ மற்றும் மொனராகலை பிரதேசங்களில் நடைபெற்றது.
‘சுபீட்சத்தின் நோக்கு’ கொள்கைப்பிரகடனத்திற்கு அமைய உள்நாட்டுத் திரவ பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் நோக்கில், உள்நாட்டுத் திரவ பால் உற்பத்தியை ஒருநாளைக்கு 70,000 லிட்டர் வரை அதிகரிக்கும் இலக்கை அடையும் நோக்கில் இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டது.
இந்த நிகழ்வில் ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் P.B. விஜயரத்ன, கால்நடை அமைச்சின் செயலாளர் வருண சமரதீவக, மேலதிக செயலாளர் டாக்டர் சமரநாயக, கால்நடை உற்பத்தித் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் ஹிமாலி கொத்தலாவல, மாகாண விவசாய அமைச்சின் செயலாளர் ஆர்.எம்.டி.பி ஹதியால்தெனிய, மாகாண கால்நடை உற்பத்தித் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர், மேலதிக பணிப்பாளர், உதவிப் பணிப்பாளர், கால்நடை மருத்துவர்கள் மற்றும் கால்நடை உற்பத்தி ஆலோசகர்கள் கலந்து கொண்டனர்.