දම් සිසිලෙන් සිත් සැනහෙන පින්බර වෙසක් මංගල්යයක් වේවා…!