ඌව පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන සේවා අධිකාරියේ අධ්යක්ෂක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් පස්දෙනෙක් දිවුරුම් දීමේ උත්සවය ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී.
ඒ අනුව, ඒම්. ඒම්. විජේනායක මහතා, නිහාල් ගුණරත්න මහතා, ඒම්. ඒ. එස්. පෙරේරා මහතා, එල්. එල්. එස්. ලියනගේ මහතා, එච්. ඒම්. උපුල් බණ්ඩාර හේරත් මහතා යන මහතුන් මෙලෙස පත්වීම් භාර ගන්නා ලදී.
ஊவா மாகாண வீதிப்பயணிப் போக்குவரத்து அதிகாரசபையின் பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்கள் ஐந்து பேர் சத்தியப்பிரமாணம் செய்யும் நிகழ்வு ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது.
இதற்கமைய எம்.எம். விஜயநாயக, நிஹால் குணரத்தன, எம்.ஏ.எஸ். பெரேரா, எல்.எல்.எஸ். லியனகே, எச்.எம். உபுல் பண்டார ஹேரத் ஆகியோர் பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.