ඌව පළාත් කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන් සමඟ සාකච්ඡාවක් ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් කාර්යාලයේදී පවත්වන ලදී.
මෙහිදී විදුහල්පතිවරුන් හා ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් පරිවර්තනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන ප්රගතිය පිළිබඳව වැඩි අවධානය යොමු වූ අතර, අධ්යාපන අමාත්යාංශයෙන් නිකුත් කරන ලද චක්ර ලේඛනයට අනුව වැටුප් ගෙවීමට අවශ්යය කටයුතු මේ වනවිටත් අවසන් කර ඇති බව කලාප අධ්යක්ෂවරුන් පවසා සිටියහ. එමෙන්ම වැටුප් ගෙවීම සඳහා කලාප අධ්යාපන කාර්යාලවලට අතිරේකව අවශ්ය වන ප්රතිපාදන හා කලාප අධ්යාපන කාර්යාල වල නිලධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරු පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡා කරනු ලැබිණි.
මෙම අවස්ථාවට ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ ලේකම් සන්ද්යා අඹන්වෙල මහත්මිය ඇතුළු කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන් එක්ව සිටියහ.
ஊவா மாகாண வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்களுடனான கலந்துரையாடல் இன்று ஊவா மாகாண ஆளுநர் செயலகத்தில் இடம்பெற்றது.
இதன்போது அதிபர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் ஊதியங்களில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் தொடர்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்பட்ட அதேவேளை, கல்வி அமைச்சின் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் ஊதியம் வழங்குவதற்குத் தேவையான பணிகள் ஏற்கனவே பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளதாக வலய பணிப்பாளர்கள் தெரிவித்தனர். மேலும் ஊதியம் வழங்க வலயக் கல்வி அலுவலகங்களுக்குத் தேவைப்படும் மேலதிக ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் வலயக் கல்வி அலுவலக அதிகாரிகளின் இடமாற்றங்கள் குறித்தும் இதன்போது கலந்துரையாடப்பட்டது.
இந்த கலந்துரையாடலில் ஆளுநரின் செயலாளர் எம். எம். விஜயநாயக, மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் சந்தியா அபன்வெல உட்பட மாகாண வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள் கலந்துகொண்டனர்.