කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් සදහා ප්‍රතිඥා දෙමින් 2022 වර්ෂයේ වැඩ ආරම්භ කළ අවස්ථාව

කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් සදහා ප්‍රතිඥා දෙමින් 2022 වර්ෂයේ වැඩ ආරම්භ කළ අවස්ථාව செயல்திறன் மிக்க அரச சேவைக்கான உறுதிமொழி வழங்கி 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான கடமைகளை ஆரம்பம் செய்த...
සිසු සැරිය බලපත්‍ර ලාභී බස්රථ රියදුරන්ට නිල ඇඳුම් ලබාදීම සහ බස් රථ වල ප්‍රදර්ශනය සඳහා ලාංඡන ලබාදීම

සිසු සැරිය බලපත්‍ර ලාභී බස්රථ රියදුරන්ට නිල ඇඳුම් ලබාදීම සහ බස් රථ වල ප්‍රදර්ශනය සඳහා ලාංඡන ලබාදීම

සිසු සැරිය බලපත්‍ර ලාභී බස්රථ රියදුරන්ට නිල ඇඳුම් ලබාදීම සහ බස් රථ වල ප්‍රදර්ශනය සඳහා ලාංඡන ලබාදීම ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පැවැත්විණි. එමෙන්ම මගී ප්‍රවාහන සේවාව විධිමත් කිරීම සඳහා හදිසි ඇමතුම් සේවාවක් ද මෙහිදී හඳුන්වා දෙනු ලැබීය....