පළාත් පාලනය සහ නායකත්වය, අත්දැකීම්, ගෝලීය අභියෝග

පළාත් පාලනය සහ නායකත්වය, අත්දැකීම්, ගෝලීය අභියෝග

පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යයන ආයතනය සංවිධානය කළ, ‘පළාත් පාලනය සහ නායකත්වය, අත්දැකීම්, ගෝලීය අභියෝග’ පිළිබඳ ප්‍රථම ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය ඊයේ දින ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ දී පැවැත්විණ. உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் தொடர்பில் இலங்கை உள்ளூர் ஆளுகை...
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු මෙහෙයවීම සඳහා වූ ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුව

අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු මෙහෙයවීම සඳහා වූ ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුව

අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු මෙහෙයවීම සඳහා වූ ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුව (National Education Reform Centre – NERC) ට අනුබද්ධිතව ඌව පළාත් ප්‍රතිසංස්කරණ මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමට අදාල රැස්වීම ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී. ඒ අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ උපදෙස්...
ඌව පළාත් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන අධිකාරියේ මෙහෙයවීමෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබූ, මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳ NVQ 4 පාඨමාලාවේ සහතිකපත් ප්‍රධානෝත්සවය

ඌව පළාත් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන අධිකාරියේ මෙහෙයවීමෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබූ, මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳ NVQ 4 පාඨමාලාවේ සහතිකපත් ප්‍රධානෝත්සවය

ඌව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණයෙන් හා ඌව පළාත් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන අධිකාරියේ මෙහෙයවීමෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබූ, මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳ NVQ 4 පාඨමාලාවේ සහතිකපත් ප්‍රධානෝත්සවය අද දින ඌව පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී. පෙර පාසල්වල ගුරුවරුන්ගේ...
බදුල්ල කැන්දගොල්ල ද්විතීයික පාසලේ ඉෂාර ලක්මාල් ඇතුළු බදුල්ල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ පාසල් තුළින් විශ්ව විද්‍යාල වරම් ලැබූ සියලුම දරුවන් හට උපහාර පිරිනැමීමේ උත්සවය

බදුල්ල කැන්දගොල්ල ද්විතීයික පාසලේ ඉෂාර ලක්මාල් ඇතුළු බදුල්ල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ පාසල් තුළින් විශ්ව විද්‍යාල වරම් ලැබූ සියලුම දරුවන් හට උපහාර පිරිනැමීමේ උත්සවය

2021(2022) උසස් පෙළ කලා අංශයෙන් දිවයිනේ ප්‍රථමයා බවට පත් වූ බදුල්ල කැන්දගොල්ල ද්විතීයික පාසලේ ඉෂාර ලක්මාල් ඇතුළු බදුල්ල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ පාසල් තුළින් විශ්ව විද්‍යාල වරම් ලැබූ සියලුම දරුවන් හට උපහාර පිරිනැමීමේ උත්සවයක් අද දින බදුල්ල ප්‍රාදේශීය සභා...
අතිපූජනීය හෙවෙල්වෙල ශ්‍රී සුනන්ද නාහිමිපාණන් වහන්සේට උතුම් වූ නිවන් සුව ලැබේවා!

අතිපූජනීය හෙවෙල්වෙල ශ්‍රී සුනන්ද නාහිමිපාණන් වහන්සේට උතුම් වූ නිවන් සුව ලැබේවා!

අතිපූජනීය හෙවෙල්වෙල ශ්‍රී සුනන්ද නාහිමිපාණන් වහන්සේට උතුම් වූ නිවන් සුව...
ඌව පළාතේ පාසැල් වල අධ්‍යාපන කටයුතු පවත්වාගෙන යාම හා ඊට අදාළ ප්‍රගතිය

ඌව පළාතේ පාසැල් වල අධ්‍යාපන කටයුතු පවත්වාගෙන යාම හා ඊට අදාළ ප්‍රගතිය

ඌව පළාතේ පාසැල් වල අධ්‍යාපන කටයුතු පවත්වාගෙන යාම හා ඊට අදාළ ප්‍රගතිය පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් අද දින ඌව පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේදී පවත්වන ලදී. පාසල් විවෘත කිරීම, අතපසු වූ අධ්‍යාපන කටයුතු ආවරණය කිරීම, විදුබිමෙන් – ගොවිබිමක් වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය, කලාප ක්‍රීඩා තරග...