සොරණාතොට ප්රාදේශීය සභාව මගින් ජල ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මතුවෙන ගැටලු සම්බන්ධ සාකච්ඡාවක් ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී.
මෙහිදී මාස තුනක කොවිඩ් සහනයක් ලෙස ජල ගාස්තු අය නොකිරීමටත්, ජල ගාස්තු සංශෝධනය පිළිබඳ ජනතා සහය ඇති අලුත් සභා තීරණය ගැසට් කිරීමටත් උපදෙස් ලබා දුන්නේය.
එමෙන්ම දීර්ඝ කාලීන වැඩපිළිවෙළක් යටතේ ජනතාවට බෙදා දෙන ජලය පිරිසිදු කර ලබාදීමට අවශ්ය කටයුතු ආරම්භ කිරීමටත් උපදෙස් ලබා දුන්නෙමි.
මෙම අවස්ථාවට සොරණාතොට ප්රාදේශීය සභාවේ සභාපති ඩී. එම්. නදීකා ප්රියශාන්ති දිසානායක මහත්මිය, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා ඇතුළු සොරණාතොට ප්රාදේශීය සභාවේ මන්ත්රීවරුන් සහභාගි විය.
சொரனாதோட்ட பிரதேச சபை மூலம் நீர் கட்டணத்தில் திருத்தம் கொண்டுவந்தால் ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள் தொடர்பிலான கலந்துரையாடல் ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது.
இதன்போது கொவிட் நிவாரணமாக மூன்று மாதகால நீர் கட்டணத்தை அரவிடாமல் இருப்பதற்கும், மக்கள் ஆதரவுள்ள சபையின் புதிய நீர் கட்டண திருத்தத்தை வர்த்தமானி அறிவிக்குமாறும் ஆலோசனை வழங்கினேன்.
அதேவேளை நீண்டகால திட்டமாக மக்களுக்கு வழங்கும் நீரைச் சுத்தம் செய்து வழங்குவதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்குமாறும் ஆலோசனை வழங்கினேன்.
இந்த கலந்துரையாடலில் சொரனாதோட்ட பிரதேச சபை தலைவர் டீ.எம். நதீகா பிரியசாந்தி, ஆளுநரின் செயலாளர் எம்.எம். விஜயநாயக உள்ளிட்ட சொரனாதோட்ட பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் கலந்துகொண்டனர்.