සොරණාතොට ප්රදේශයේ පානීය ජල ව්යාපෘතියක් ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී.
මෙහිදී සොරණාතොට ප්රාදේශීය සභාව මගින් වසම් 15 තුළ ක්රියාත්මක කරන ජල ව්යාපෘති තුලින් ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාදීමට හැකි අවස්ථාවන් පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කෙරුණි.
ඉන් එක් වසමකට පානීය ජල ව්යාපෘතියක් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින බව ප්රාදේශීය සභාවේ සභාපති විසින් සඳහන් කළ අතර ඒ පිළිබඳව වාර්තාවක් සකස් කරන ලෙස ප්රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.
එමෙන්ම ජල උල්පත් විද්යානුකූලව කළමනාකරණය කරමින් ඉතුරු වසම් 14ක් සඳහා නොකඩවා පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාදීමේ ව්යාපෘතියක් සකස් කිරීමටත්, ප්රතිපාදන වෙන් කිරීමටත් විෂයභාර අමාත්යවරයා දැනුවත් කරන ලෙසද උපදෙස් ලබා දුන්නෙමි.
මෙම අවස්ථාවට සොරණාතොට ප්රාදේශීය සභාවේ සභාපති ඩී. එම්. නදීකා ප්රියශාන්ති දිසානායක මහත්මිය, පළාත් අධ්යාපන හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශයේ ලේකම් සන්ධ්යා අඹන්වල මහත්මිය, ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්යාපෘති නිලධාරීන්, ප්රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් සහභාගී විය.
சொரனாதோட்ட பிரதேசத்தில் குடிநீர் திட்டம் ஒன்றைச் செயல்படுத்துவது தொடர்பில் கலந்துரையாடலொன்று ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.
இதன்போது சொரனாதோட்ட பிரதேச சபையினால் 15 பிரிவுகளிலும் தற்பொழுது செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள நீர் வழங்கும் திட்டத்தின் ஊடாகவே, சுத்தமாக்கப்பட்ட குடிநீரையும் வழங்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து விரிவாகக் கலந்துரையாடப்பட்டது.
குறித்த பிரிவுகளில் ஒரு பிரிவுக்கு தற்பொழுது குடிநீரை வழங்கும் வேலைத்திட்டம் ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகப் பிரதேச சபையின் தலைவர் தெரிவித்தார். அதற்கமைய குறித்த திட்டம் தொடர்பிலான அறிக்கையொன்றைத் தயார்செய்து வழங்குமாறு சமூக நீர்வழங்கல் திணைக்களத்திற்கு ஆலோசனை வழங்கினேன்.
அத்துடன் நீர் மூலக்கூறுகளை அறிவியல்ரீதியாக நிர்வகித்து, ஏனைய 14 பிரிவுகளுக்குத் தொடராகச் சுத்தம் செய்யப்பட்ட குடிநீர் விநியோக வேலைத்திட்டம் ஒன்றைத் தயார் செய்து, நிதி ஒதுக்கீடுகளைப் பெற்றுக்கொள்ளச் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சருக்குத் தெரியப்படுத்துமாறும் ஆலோசனை வழங்கினேன்.
இந்த கலந்துரையாடலில் சொரனாதோட்ட பிரதேச சபை தலைவர் டீ.எம். நதீகா பிரியசாந்தி, மாகாணக் கல்வி மற்றும் உள்ளூராட்சிகள் அமைச்சின் செயலாளர் சந்தியா அபன்வெல, நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதார மேம்பாட்டுத் திட்ட அதிகாரிகள், சமூக நீர்வழங்கல் திணைக்கள அதிகாரிகள், தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபை அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.