සැම සිත් නිවී සැනසෙන පිංබර පොසොන් මංගල්යයක් වේවා..