නුදුරේදි විවෘත කිරීමට නියමිතය වැලිමඩ විජය මහා විද්යාලයේ ප්රාථමික අංශය සහ වැලිමඩ මුස්ලිම් මහා විද්යාලයේ ප්රාථමික අංශය සඳහා ඉදිකරන ලද නව ගොඩනැගිලි භූමිය පිළිබඳව මතුව ඇති ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා එහි ක්ෂේත්ර අධ්යයන චාරිකාවකට සහභාගි වුණෙමි.
මෙම අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී සුදර්ශන දෙනිපිටිය මැතිතුමා, ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් දමයන්ති පරණගම මහත්මිය, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් ආර්.එච්.සී.ප්රියන්ති මහත්මිය, පළාත් අධ්යාපන ලේකම් එච්.එම්. නන්දසේන මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.
விரைவில் திறந்து வைக்கப்படவுள்ள, வெலிமடை விஜய மகா வித்தியாலயம் மற்றும் வெலிமடை முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயம் ஆகியவற்றின் ஆரம்பப் பிரிவுக்காகக் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய கட்டிடம் அமையப்பெற்றுள்ள நிலம் சம்பந்தமாக எழுந்துள்ள பிரச்சினைகள் தொடர்பில் கண்டறிவதற்காக அங்கு கள ஆய்வு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டேன்.
இந்த விஜயத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மேஜர் சுதர்ஷன தெனிபிடிய, ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் தமயந்தி பரணகம, ஆளுநரின் செயலாளர் ஆர்.எச்.சி.பிரியந்தி, ஊவா மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் எச்.எம்.எம். நந்தசேன உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.