වැලිමඩ නගරයේ පදික වෙළඳාම විධිමත් කිරීමේ අරමුණින් ප්රාදේශීය සභාවේ සංකල්පයට අනුව ඉදිකළ පදික වෙළෙඳ කුටි 61ක් මහජන අයිතියට පත් කිරීමේ සමාරම්භක උත්සවය වැලිමඩ නගරයේ දී සිදුවිය.
මෙම අවස්ථාවට වැලිමඩ ප්රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති එස්. ඒ. ආර්. බන්දුසේන මහතා, උප සභාපතිතුමිය, මන්ත්රීවරුන්, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් එක්ව සිටියහ.
வெலிமடை நகரின் நடைபாதை வியாபாரத்தைச் சீரமைக்கும் நோக்கில் பிரதேச சபையின் எண்ணக்கருவுக்கு அமைய நிர்மாணிக்கப்பட்ட 61 வியாபார நிலையங்களைப் பொதுமக்களுக்குக் கையளிக்கும் நிகழ்வு வெலிமடை நகரத்தில் இடம்பெற்றது.
இந்த நிகழ்வில் வெலிமடை பிரதேச சபை தலைவர் எஸ்.ஏ.ஆர். பந்துசேன, உபதலைவர், பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள், ஆளுநரின் செயலாளர் எம்.எம். விஜயநாயக உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.