සැප්තැම්බර් මස 27 වන දිනට යෙදී තිබෙන ලෝක සංචාරක දිනය නිමිත්තෙන් ඌව පළාත් සංචාරක අමාත්යාංශය මගින් සංවිධානය කිරීමට නියමිත ලෝක සංචාරක දින වැඩසටහන පිළිබඳව මූලික සාකච්ඡාවක් අද දින ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී.
මෙහිදී රටේ පවතින සෞඛ්ය මාර්ග උපදේශන වලට අනුව කටයුතු කරමින් සංචාරක දිනය සැමරීමට ගත යුතු ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.
මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී.විජේරත්න මහතා, පළාත් සංචාරක අමාත්යාංශයේ ලේකම් නිහාල් ගුණරත්න මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.
செப்டம்பர் மாதம் 27ஆம் திகதி கொண்டாடப்படும் உலக சுற்றுலா தினத்தை முன்னிட்டு ஊவா மாகாண சுற்றுலா அமைச்சினால் ஏற்பாடு செய்யப்படவுள்ள உலக சுற்றுலா தின நிகழ்வுகள் தொடர்பான முதல்கட்ட கலந்துரையாடல் இன்றைய தினம் ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது.
இதன்போது நாட்டில் தற்போதுள்ள அமுலில் காணப்படும் சுகாதார வழிகாட்டுதல்களுக்கு அமையச் சுற்றுலா தின நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்ய முன்னெடுக்கவேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கினேன்.
இந்த கலந்துரையாடலில் ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் P.B. விஜயரத்ன, மாகாண சுற்றுலா அமைச்சின் செயலாளர் நிஹால் குணரத்தன உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.