ලෝක සංචාරක දින ජාතික සැමරුම් උත්සවයට සමගාමීව ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්යාලයක් මගින් සංවිධානය කරන ලද සැමරුම් උත්සවය ඊයේ දින (27) ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්යාලයේදී පවත්වන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී.විජේරත්න මහතා, සංචාරක අමාත්යාංශයේ ලේකම් එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා, සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ විධායක අධ්යක්ෂක ධම්මිකා විජේසිංහ මහත්මිය, පළාත් සංචාරක අමාත්යාංශයේ ලේකම් නිහාල් ගුණරත්න මහතා, ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය ජයන්ත ලාල් රත්නසේකර මහතා ඇතුලු නිළධාරීන් සහභාගි විය.
உலக சுற்றுலா தின தேசிய விழாவுடன் ஒருங்கிணைந்ததாக ஊவா வெல்லஸ்ஸா பல்கலைக்கழகம் ஏற்பாடு செய்த நிகழ்வு நேற்று (27) ஊவா வெல்லஸ்ஸா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்வில் ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் P.B. விஜயரத்ன, சுற்றுலா அமைச்சின் செயலாளர் எஸ். ஹெட்டியாராச்சி, சுற்றுலா அபிவிருத்தி ஆணையத்தின் நிறைவேற்று அதிகாரி தமிக்கா விஜயசிங்க, மாகாண சுற்றுலா அமைச்சின் செயலாளர் நிஹால் குணரத்தன, ஊவா வெல்லஸ்ஸா பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் ஜயலத் லால் ரத்னாசேகர உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.