බදුල්ල ප්රාදේශීය සභාවේ මුදල් ප්රතිපාදන යටතේ කාන්තා ව්යවසායකත්වය සවිබල ගැන්වීම උදෙසා පවත්වනු ලැබූ රූපලාවන්ය ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ මනාළියන් දැක්ම සහ සහතික ප්රදානෝත්සවය බදුල්ල ප්රාදේශීය සභා ශ්රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී.
මෙම අවස්ථාව සඳහා බදුල්ල දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී මේජර් සුදර්ශන දෙනිපිටිය මහතා, බදුල්ල ප්රාදේශීය සභාවේ සභාපති රම්යසිරි මන්තිලක මහතා, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, බදුල්ල දිස්ත්රික් ලේකම් දමයන්ති පරණගම මහත්මිය, පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ ලේකම් සන්ද්යා අඹන්වල මහත්මිය ඇතුළු නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.
பதுளை பிரதேச சபையின் நிதியுதவியின் கீழ் மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுக்காக நடத்தப்பட்ட அழகுக் கலை தொடர்பான டிப்ளோமா கற்கைநெறியின் திருமணப் பெண் கண்காட்சி மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு பதுளை பிரதேச சபை கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்வில் பதுளை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மேஜர் சுதர்ஷன தெனிபிடிய, பதுளை பிரதேச சபையின் தலைவர் ரம்யசிறி மன்திலக, ஆளுநரின் செயலாளர் எம். எம். விஜயநாயக, பதுளை மாவட்ட செயலாளர் தமயந்தி பரணகம, மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் சந்தியா அபன்வெல உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.