මොණරාගල දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම ඊයේ දින මොණරාගල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ප්රධාන ශ්රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි.
ඌව පළාත් සභාවේ සංවර්ධන සැලැස්ම අනුමත කර ගැනීම, 2023 මාර්තු 01 වන දින පවත්වන ලද දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ දී සාකච්ඡා කරන ලද කරුණු නැවත සමාලෝචනය, සාකච්ඡා කරන ලද එක් එක් විෂය ක්ෂේත්රයටඅදාලව ගැටලු හා යෝජනා නැවත සමාලෝචනය කිරීම සිදු කරන ලදී.
ඒ අනුව, මොණරාගල දිස්ත්රික්කයේ ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳව සමාලෝචනය, දිස්ත්රික්ක පෝෂණ තත්ත්වය සහතික කිරීම සහ සෞඛ්ය ප්රවර්ධන කටයුතු, ආහාර සුරක්ෂිතතාවය, අධ්යාපන, නිපුණතා සංවර්ධන, තරුණ කටයුතු හා ක්රීඩා, මහජන උපයෝගිතා සේවාවන්, ඉඩම් හා මිනින්දෝරු කටයුතු, ආපදා කළමනාකරණ, පරිසර සංරක්ෂණ, වැවිලි කර්මාන්ත හා කාන්තා හා ළමා සුභසාධනය, යනාදී ප්රධාන කරුණු මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරිණි .
මේ සඳහා, වාරිමාර්ග රාජ්ය ගරු අමාත්ය ශෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ, විදේශ රැකියා ප්රවර්ධන රාජ්ය ගරු අමාත්ය ඒ.පී.ජගත් පුෂ්පකුමාර, පිරිවෙන් අධ්යාපන රාජ්ය ගරු අමාත්ය විජිත බේරුගොඩ යන රාජ්ය ගරු අමාත්ය වරුන්, මොනරාගල දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු ගරු මන්ත්රී වෛද්ය ගයාෂාන් නවනන්දන, මොනරාගල දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු ගරු මන්ත්රී එච්.එම්.ධර්මසේන විජේසිංහ, ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් දමයන්ති පරණගම, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් ප්රියන්ති මහත්මිය, මොණරාගල දිස්ත්රික් ලේකම් ආර්.එම්.පී.එස්.බී.රත්නායක, පළාත් භාර නියෝජ්ය පොලිස්පති, දිස්ත්රික්කයේ රාජ්ය, සංස්ථා, මණ්ඩල යන ආයතන නියෝජනය කරමින් ආයතන ප්රධානීන් ඇතුළු පිරිසක් ද සහභාගි විණි.
மொனராகலை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுக் கூட்டம் நேற்று மொனராகலை மாவட்ட செயலகத்தின் பிரதான கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.
ஊவா மாகாணத்தின் அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கு அங்கீகாரம் பெறல், 2023 மார்ச் 01 ஆம் திகதி நடைபெற்ற மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுவில் பேசப்பட்ட விடயங்கள் மீள் பரிசீலனை, கலந்துரையாடப்பட்ட ஒவ்வொரு பிரச்சினைகள் மற்றும் பரிந்துரைகள் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டன.
இதற்கமைய, மொனராகலை மாவட்டத்தின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மீளாய்வு, மாவட்ட ஊட்டச்சத்து நிலை மற்றும் சுகாதார மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை உறுதி செய்தல், உணவுப் பாதுகாப்பு, கல்வி, திறன் மேம்பாடு, இளைஞர் விவகாரம் மற்றும் விளையாட்டு, பொதுப் பயன்பாட்டுச் சேவைகள், நிலம் மற்றும் அளவீடு தொடர்புடைய விடையங்கள், அனர்த்த முகாமைத்துவம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, தோட்டத் தொழில்கள் மற்றும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலன்கள் போன்ற விடயங்கள் விரிவாக் கலந்துரையாடப்பட்டது.
இந்த கலந்துரையாடலில் நீர்ப்பாசன இராஜாங்க அமைச்சர் சஷீந்திர ராஜபக்ஷ, வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சர் ஜகத் புஷ்பகுமார, பிரிவெனாக் கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர் விஜித பேருகொட, மொனராகலை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான கயாஷான் நவனந்த, டப்ளியூ.எச்.எம். தர்மசேன, பிரதான செயலாளர் தமயந்தி பரணகம, ஆளுநரின் செயலாளர் ஆர்.எச்.சி.பிரியந்தி, மொனராகலை மாவட்டச் செயலாளர் ஆர்.எம்.பீ.எஸ்.பீ. ரத்நாயக்க, மாகாணத்திற்குப் பொறுப்பான பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர், அரச பிரதிநிதித்துவ நிறுவனங்களின் தலைவர்கள், மாவட்டத்தின் கூட்டுத்தாபனங்கள் மற்றும் சபைகளின் தலைவர்களும் கலந்துகொண்டனர்.