මීගහකිවුල ප්රාදේශීය සභාවට අයත් මඩොල්සිම, රොබේරිවත්තේ පුංචිලෝකාන්තයේ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී.
මෙහිදී ලෝක බැංකුවේ ප්රාදේශීය සංවර්ධන ආධාර ව්යාපෘතිය (LDSP) මුදල් ආධාර යටතේ, ප්රාදේශීය සභාව මගින් ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට නියමිත සංචාරක ප්රදේශවලට අයත් පාරවල්, කඩසාප්පු, වැසිකිළි පහසුකම්, වාහන ගාල් කිරීමේ ස්ථාන සහ පානීය ජල ව්යාපෘති පිළිබඳව සාකච්ඡා කර අතර, දැනට ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන් වල ප්රගතිය ගැනද සාකච්ඡා කෙරුණි.
මෙම අවස්ථාවට මීගහකිවුල ප්රාදේශීය සභාවේ සභාපති ලලිත් ජයවර්ධන මැතිතුමා, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ කොමිසන් සභාවේ අධ්යක්ෂකතුමන්, මඩොල්සිම වත්තේ ප්රධාන විධායක නිලධාරි තුමන්, සහකාර ප්රාදේශීය ලේකම්තුමන් ඇතුළු නිළධාරීන් එක්ව සිටියහ.
மீகஹகிவுல பிரதேச சபைக்குச் சொந்தமான மடொல்சீம ரொபேரிவத்தை ‘புஞ்சிலோகாந்த’ யின் அபிவிருத்தி தொடர்பான கலந்துரையாடல் ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது.
இதன்போது, உலக வங்கியின் பிராந்திய அபிவிருத்தி உதவித் திட்டத்தின் (LDSP) நிதியுதவியுடன், பிரதேச சபையினால் புனரமைக்கப்படவுள்ள சுற்றுலாப் பிரதேசங்களின் வீதிகள், கடைகள், மலசலக்கூடங்கள், வாகனத் தரிப்பிடங்கள், குடிநீர்த் திட்டங்கள் மற்றும் தற்போதைய அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்களின் முன்னேற்றங்கள் குறித்துக் கலந்துரையாடப்பட்டது.
இந்த கலந்துரையாடலில் மீகஹகிவுல பிரதேச சபையின் தலைவர் லலித் ஜயவர்தன, ஆளுநரின் செயலாளர் எம். எம். விஜயநாயக, நிலச் சீர்திருத்த ஆணையத்தின் பணிப்பாளர், மடொல்சீம தோட்டத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி, உதவி பிரதேச செயலாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.