මහියංගණය සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය පිහිටි ඉඩමේ බීජ ගබඩා සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම පිළිබඳව මතුව ඇති ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා අද දින අදාල ස්ථානයට ක්ෂේත්ර අධ්යයන චාරිකාවකට සහභාගි වුණෙමි.
දේශීය කර්මාන්තය නගා සිටුවීමේ අරමුණින් Contingent Emergency Response Component (CERC) අරමුදලින් ලෝක බැංකු ණය ආධාර මත ඌව පළාත් සභාව මගින් බීජ ගබඩා 08ක් ඉදිකිරීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.
ඒ අනුව මහියංගණය ප්රදේශය ආශ්රිතව නිෂ්පාදනය කරනු ලබන බීජ, ගබඩා කිරීමේ අරමුණෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට වෙන්කර ඇති හෙල බොජුන් හල, සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂක කාර්යාලය සහ ක්රීඩා හා සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය පිහිටි භූමියේ එම ගබඩාව ඉදිකරමින් පැවැතුණි. නමුත් එම ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමේදී එම භූමිය වෙනත් සංවර්ධන කටයුත්තකට යොදාගෙන ඇති බව මහියංගණ ප්රාදේශීය ලේකම් විසින් පෙන්වා දුන් හෙයින් මෙම ගැටලුකාරී තත්ත්වය මතු වී ඇත.
මේ පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා ග්රාමීය හා පාසල් ක්රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්රවර්ධන රාජ්ය අමාත්ය ගරු තේනුක විදානගමගේ මැතිතුමා සමග නිරීක්ෂණ චාරිකාවට එක් වී, එහි තිබෙන ප්රායෝගික ගැටලු පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කළ අතර, ඇමතිතුමා සහ නිලධාරීන්ගේ එකඟතාවය මත අදාළ භූමි ප්රදේශයේ සුදුසු තැනක මෙම බීජ ගබඩා සංකීර්ණය ස්ථාපිත කිරීමට තීන්දු කළේය.
මෙම අවස්ථාවට ග්රාමීය හා පාසල් ක්රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්රවර්ධන රාජ්ය අමාත්ය ගරු තේනුක විදානගමගේ මහතා, ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී.විජයරත්න මහතා, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා ඇතුළු රාජ්ය නිලධාරින් එක්ව සිටියහ.
மஹியங்கனை கலாச்சார நிலையம் அமைந்துள்ள காணியில் விதைக் களஞ்சிய வளாகம் ஒன்றினை அமைப்பதில் எழுந்துள்ள பிரச்சினை தொடர்பில் கண்டறிவதற்காக இன்றைய தினம் கள ஆய்வு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டேன்.
உள்நாட்டுத் தொழில்துறையை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டு Contingent Emergency Response Component (CERC) நிதியத்திலிருந்து உலக வங்கிக் கடன் உதவியின் ஊவா மாகாண சபையினால் 08 விதைக் களஞ்சியசாலைகளை நிர்மாணிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இதன்படி, மஹியங்கனை பிரதேசத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட விதைகளைச் சேமிப்பதற்காக விவசாய அமைச்சுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஹெல பொஜுன் மண்டபம், உதவி விவசாய பணிப்பாளர் அலுவலகம் மற்றும் விளையாட்டு மற்றும் கலாச்சார நிலைய வளாகத்தில் களஞ்சியசாலை நிர்மாணிக்கப்பட்டு வந்தது. எவ்வாறாயினும், நிர்மாணப் பணிகளின் போது குறித்த காணி வேறு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மஹியங்கனை பிரதேச செயலாளர் சுட்டிக்காட்டியமையினால் இந்த பிரச்சினை எழுந்துள்ளது.
குறித்த பிரச்சினை தொடர்பில் கண்டறிவதற்காகக் கிராமிய மற்றும் பாடசாலை விளையாட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ தேனுக விதானகமகே அவர்களுடன் கள ஆய்வு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டு, அங்குக் காணப்படும் நடைமுறைச் சிக்கல் தொடர்பில் கண்டறிந்ததுடன், அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகளின் உடன்பாட்டுடன் குறித்த வளாகத்தில் பொருத்தமான இடத்தில் விதைக் களஞ்சிய வளாகத்தை நிர்மாணிக்கத் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
இந்தக் கலந்துரையாடலில் கிராமிய மற்றும் பாடசாலை விளையாட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ தேனுக விதானகமகே, பிரதான செயலாளர் P.B. விஜயரத்ன, ஆளுநரின் செயலாளர் எம்.எம். விஜயநாயக உள்ளிட்ட அரச அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.