මව්බිම වෙනුවෙන් දිවි පිදූ, දිවි පරදුවට තබා සටන් කළ විරෝධාර රණවිරුවනි ඔබටයි අපගේ ගෞරවණීය උත්තමාචාරය !
தாய் நாட்டிற்காக தம் உயிரை தியாகம் செய்து, தம் உயிரைப் பணயம் வைத்து போராடிய இராணுவ வீரர்களே உங்களுக்கு எமது வீர வணக்கங்கள்!