බදුල්ල කසළ කන්දට විසඳුමක් ලෙස මධ්යම පරිසර අධිකාරියේ උපදෙස් මත විද්යානුකූලව කසළ කන්ද ඉවත් කර, එම ස්ථානයේ සාදනු ලැබූ විවෘත උද්යානයේ ඉදිරි වැඩපිළිවෙල හා ඒ සඳහා ප්රතිපාදන සොයාගන්නා ආකාරය මෙන්ම යෝජිත භූමිය වඩාත් ඵලදායි කටයුතු සඳහා යොදාගැනීම පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා අදාල ස්ථානයෙහි ක්ෂේත්ර අධ්යයන චාරිකාවකට සහභාගි වුණෙමි.
මෙම අවස්ථාවට බදුල්ල නගරාධිපති ඩබ්ලිව්.ඩී. ප්රියන්ත අමරසිරි මැතිතුමා, පළාත් පාලන කොමසාරිස් සහ ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, නාගරික කොමසාරිස් ජගත් ප්රියශාන්ත ආරියරත්න මහතා ඇතුළු නිළධාරීන් සහභාගි විය.
பதுளை குப்பை மேட்டுக்குத் தீர்வாக மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையின் ஆலோசனையின் பேரில் விஞ்ஞான ரீதியாகக் குப்பை மேட்டை அகற்றி, அந்த இடத்தில் நிர்மாணிக்கப்படவுள்ள திறந்த வெளி அரங்கிற்கான எதிர்காலத் திட்டங்கள் மற்றும் அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் தொடர்பில் கண்டறியக் குறித்த இடத்திற்குக் கள ஆய்வு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டேன்.
இந்த விஜயத்தில் பதுளை மாநகர மேயர் பிரியந்த அமரசிறி, உள்ளூராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் ஆளுநரின் செயலாளர் எம். எம். விஜயநாயக, நகராட்சி ஆணையர் ஜகத் பிரியஷாந்த ஆரியரத்ன உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.