පස්සර වෘත්තිය පුහුණු මධ්යස්ථානයේ ගොඩනැගිලි පිළිබඳව මතුව ඇති ප්රශ්නය පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේදී පවත්වන ලදී.
මෙම සාකච්ඡාවේදී දැනට යෝජිත ගොඩනැගිල්ල පිළිබඳව තිබෙන ගැටලු හා අලුතින් වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානයක් නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරුණි.
එමෙන්ම දැනට පස්සර වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානය පවත්වාගෙන යායුතු ආකාරය පිළිබඳව අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස්ද ලබා දුන්නෙමි.
මෙම අවස්ථාවට පස්සර ප්රාදේශීය සභාවේ සභාපති ආර්. එම්.ඥාණතිලක මැතිතුමා, පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී.විජේරත්න මහතා, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ ලේකම් සන්ධ්යා අඹන්වල මහත්මිය, පස්සර ප්රාදේශීය ලේකම් එන්.ජේ.ටී. අනුරාධා මහත්මිය ඇතුළු වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරියේ බදුල්ල දිස්ත්රික් නිලධාරීන් සහභාගී විය.
பசறை தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தின் கட்டடம் தொடர்பில் காணப்படும் பிரச்சினைகள் குறித்த கலந்துரையாடல் ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது.
இதன்போது, தற்பொழுது உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள கட்டிடத்தில் காணப்படும் பிரச்சினைகள் மற்றும் புதிய தொழிற்பயிற்சி நிலையமொன்றை நிர்மாணிப்பது தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டது.
அதேவேளை தற்போதைய நிலையில் பசறை தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தைத் தொடர்ந்தும் நடத்திச் செல்வது தொடர்பிலும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கினேன்.
இந்த கலந்துரையாடலில் பசறை பிரதேச சபை தலைவர் ஆர்.எம். ஞானதிலக, ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் P.B. விஜயரத்ன, ஆளுநரின் செயலாளர் எம்.எம். விஜயநாயக, மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் சந்தியா அபன்வெல, பசறை பிரதேச செயலாளர் என்.ஜே.டி. அனுராதா உட்படத் தொழிற்பயிற்சி ஆணையத்தின் அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.