බදුල්ල දිස්ත්රික්කයේ, මහියංගන අධ්යාපන කලාපයට අයත් පගරගම්මන මුස්ලිම් විද්යාලයේ අලුතින් ඉදිකල විද්යාගාරය සහිත පන්ති කාමර ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය අද දින පවත්වන ලදී.
එම පාසලේ ඉගෙනුම ලබන සිසු දරු දැරියන්ට මෙතෙක් පහසුකම් සහිත ගොඩනැගිල්ලක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් නොයෙකුත් දුෂ්කරතාවන්ට පත්ව සිටි අතර ඊට පිළියමක් ලෙස ඌව පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශය රුපියල් මිලියන 11 ක මුදලක් වැයකර මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදි කර දී ඇත.
මෙම අවස්ථාව සඳහා රාජ්ය අමාත්ය තේනුක විදානගමගේ මැතිතුමා, ඌව පළාත් සභා හිටපු අමාත්ය අනුර විදානගමගේ මහතා, පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ ලේකම් සන්ද්යා අඹන්වල මහත්මිය ඇතුළු රාජ්ය නිලධාරින් ද, දෙමාපියන් ද එක්විය.
பதுளை மாவட்டத்தில் மஹியங்கனை கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட பகரகம்மன முஸ்லிம் வித்தியாலயத்தின் ஆய்வுகூடத்துடன் கூடிய புதிய வகுப்பறை கட்டிட திறப்பு விழா இன்று இடம்பெற்றது.
குறித்த பாடசாலையில் கல்வி கற்கும் மாணவர்களுக்கு இதுவரை வசதிகளுடனான கட்டிடங்கள் இன்மையால் பல சிரமங்களை எதிர்நோக்கினர். இந்நிலையில் இதற்குத் தீர்வாக ஊவா மாகாண கல்வி அமைச்சினால் 11 மில்லியன் ரூபா செலவில் இந்தக் கட்டிடம் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிகழ்வில் இராஜாங்க அமைச்சர் தேனுக விதானகமகே, ஊவா மாகாண சபையின் முன்னாள் அமைச்சர் அனுர விதானகமகே, மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் சந்தியா அபன்வெல உட்பட அரச அதிகாரிகள் மற்றும் பெற்றோர்கள் கலந்துகொண்டனர்.