වැලිමඩ ප්රාදේශීය සභා, සභා අරමුදල මගින් ඩයරබා මන්සන්දියේ ඉදිකරන ලද දඹවින්න ප්රාදේශීය සභා උප කාර්යාලය හා පුස්තකාල සංකීර්ණය, රජයේ ආයතන සඳහා කාර්යාල සංකීර්ණය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවය ඊයේ දින පවත්වන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට වැලිමඩ ප්රාදේශීය සභාවේ සභාපති එස්. ඒ. ආර්. බන්දුසේන මැතිතුමා ඇතුළු මන්ත්රීවරුන්, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ ලේකම් සන්ද්යා අඹන්වල මහත්මිය ඇතුළුව නිළධාරීන් පිරිසක් සහභාගි විය.
வெலிமடை பிரதேச சபையின் சபை நிதியத்தினால் டயரபா சந்தியில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட தம்பவின்ன பிரதேச சபையின் உப காரியாலயம் மற்றும் நூலக வளாகம், அரச நிறுவனங்களுக்கான அலுவலக வளாகம் ஆகியன பொதுமக்கள் பாவனைக்காகத் திறந்து வைக்கும் நிகழ்வு நேற்று நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்வில் வெலிமடை பிரதேச சபையின் தலைவர் எஸ்.ஏ.ஆர். பந்துசேன உள்ளிட்ட பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள், ஆளுநரின் செயலாளர் எம். எம். விஜயநாயக, மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் சந்தியா அபன்வெல உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.