ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට මෙගාවෝට් 120 ක් එක්කරමින් වෙල්ලස්සේ ගොවි බිමට දියවර සපයන ‘උමා ඔය ව්යපෘතියේ’ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සහභාගි විය.
අගමැතිවරයා ඇතුලු මැති ඇමතිවරුන් පිරිස ප්රථමයෙන් උමා ඔය ව්යාපෘතිය පිළිබදව නව තත්වය හදුන්වා දීම පිළිබදව පැවති සාකච්ඡාවට සහභාගි වී ඉන් පසුව, උමා ඔය ව්යපෘතියේ උමග දිගේ කිලෝමීටර් තුනක් ඇතුලට ගොස් එහි සියලුම උපකරණ හා විදුලිය නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය පිළිබදව නිරීක්ෂණය කළේය.
එහි තිබෙන යාන්ත්රික උපකරණ ඇතුළු ටර්බයිමය දැක බලා ගැනීමටද අගමැතිතුමා ඇතුලු පිරිස සහභාගි විය, එහිදි ඉංජිනේරුවරුන් ඇතුලු තාක්ෂණික නිළධාරීන් ඉදිරි කටයුතු පිළිබදව අගමැතිවරයාව දැනුවත් කළාය.
මෙම අවස්ථාවට ඉරාන තානාපති Hashem Ashjazadeh, රාජ්ය අමාත්යවරුන් වන ශෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ජගත් පුෂ්පකුමාර මැතිතුමා, චාමර සම්පත් දසනායක මැතිතුමා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් වන සුදර්ශන දෙනිපිටිය මැතිතුමා, කුමාරසිරි රත්නායක මැතිතුමා, ගයාෂාන් නවනන්දන මැතිතුමා, යදාමිණි ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ව්යාපෘති අධ්යක්ෂ ඇතුළු නිලධාරීන් සහභාගි විය.
120 மெகாவாட் புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சார உற்பத்தியைத் தேசிய மின்சார வலையமைப்புக்கு வழங்கும் உமா ஓயா பல்நோக்கு அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கண்காணிப்பு விஜயம் பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன தலைமையில் இடம்பெற்றது.
பிரதமர் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் குழு முதலாவதாக உமா ஓயா திட்டம் தொடர்பான தற்போதைய நிலவரங்களை அறிமுகப்படுத்தும் கலந்துரையாடலில் கலந்து கொண்ட பின்னர், உமா ஓயா திட்டச் சுரங்கப்பாதைக்குள் மூன்று கிலோமீற்றர் தூரம் சென்று சகல உபகரணங்களையும், மின்சார உற்பத்தி செயற்பாடுகளையும் அவதானித்தனர்.
விசையாழி மற்றும் இயந்திர உபகரணங்கள் உள்ளிட்டவற்றைப் பார்வையிட்ட பிரதமருக்கு, திட்டம் தொடர்பான எதிர்கால பணிகள் குறித்து பொறியாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப அதிகாரிகள் விளக்கினர்.
இந்த விஜயத்தில் ஈரான் தூதர் Hashem Ashjazadeh, இராஜாங்க அமைச்சர்களான ஷசீந்திர ராஜபக்ஷ, ஜகத் புஷ்பகுமா, சாமர சம்பத் தசநாயக்க, பராளுமன்ற அமைச்சர்களான சுதர்சன் தெனிபிட்டிய, குமாரசிறி ரத்நாயக்க, யாதாமினி குணவர்தன, திட்ட இயக்குனர் மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.