සෞභාග්‍යයයේ  දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව දුෂ්කර ගම්මාන සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කරන ලද “ගම සමඟ පිළිසඳරක්” වැඩසටහනෙහි පළවෙනි වැඩසටහන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ වෙලංවිට ග්‍රාමයේදී 2020-09-25 දින පැවත්වන ලදී. එම රැස්වීමේදී ඉදිරිපත් කරන ලද ගැටළුවලට අදාළව ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා එම ගම්මානයට පැමිණීමට නියමිතය.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එම ග්‍රාමයට පැමිණි අවස්ථාවේදී ගම්වාසීන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ගැටළුවලට අදාළව ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම ඌව පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, අද දින බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී. මෙම අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස කුට්ටිආරච්චි මැතිතුමා ඇතුළු දේශපාලන අධිකාරිය, බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් දමයන්ති පරණගම මහත්මිය ඇතුළු රජ්‍ය නිළධාරීන් එක්ව සිටියහ.