“ සෞභාග්යයේ දැක්ම” ප්රතිපත්ති ප්රකාශනයට අනුව දුෂ්කර ගම්මාන සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් දිවයින පුරා ක්රියාත්මක කරන ලද “ගම සමඟ පිළිසඳරක්” වැඩසටහනෙහි පළමු වැඩසටහන ආරම්භ වූයේ, පසුගිය 2020.09.25 වන දින ජනාධිපතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් බදුල්ල දිස්ත්රික්කයේ හල්දුම්මුල්ල ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වෙලංවිට ගම්මානය කේන්ද්ර කර ගනිමිනි.
එහි සංවර්ධන වැඩසටහන් මේ වන විටත් ක්රියාවට නංවා ඇති අතර තව දුරටත් විසදීමට ඇති ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සදහා ප්රගති සමාලෝචන රැස්වීමක්, සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ අධීක්ෂණ අමාත්යාංශයේ ලේකම් ඩබ්.එච්.කරුණාරත්න මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් බදුල්ල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.
මෙම අවස්ථාවට බදුල්ල දිස්ත්රික් ලේකම් දමයන්ති පරණගම මහත්මිය, දිස්ත්රික් සැලසුම් අධ්යක්ෂ එම්.කේ.ටියුෂන් මහතා ඇතුළු රාජ්ය නිළධාරීන් පිරිසක් සහභාගි වූහ.
“சுபீட்சத்தின் நோக்கு” கொள்கைப் பிரகடனத்தின் பிரகாரம் பின்தங்கிய கிராமங்களை அபிவிருத்தி செய்யும் நோக்கில் நாடளாவிய ரீதியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட “கிராமத்துடன் கலந்துரையாடல்” நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் முதலாவது வேலைத்திட்டம் கடந்த 25.09.2020 அன்று ஜனாதிபதியின் தலைமையில் பதுளை மாவட்டத்தின் ஹல்துமுல்ல பிரதேச செயலாளர் பிரிவின் வெலன்விட்ட கிராமத்தை மையமாகக் கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
இதன் அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்கள் ஏற்கனவே அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள அதேவேளை, மேலும் தீர்க்கப்பட வேண்டிய விடயங்கள் குறித்து கலந்துரையாடுவதற்காக அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பு கண்காணிப்பு அமைச்சின் செயலாளர் டபிள்யூ.எச்.கருணாரத்னவின் பங்குபற்றுதலுடன் முன்னேற்ற ஆய்வு கூட்டம் பதுளை மாவட்ட செயலகத்தில் நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்தில் பதுளை மாவட்ட செயலாளர் தமயந்தி பரணகம, மாவட்ட திட்டமிடல் பணிப்பாளர் எம்.கே.டியூஷன் மற்றும் அரச அதிகாரிகள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.