සීමාසහිත දෙහිවිනිපළාත සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතියට අයත්, කුරුකුදේගම ග්‍රාමීය බැංකු ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත්කළ අවස්ථාව