හල්දුම්මුල්ල ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශයේ, සංචාරක කර්මාන්තය තුළ තිරසර සංචාරක ගමනාන්තයක් බවට පත්කරලීමේ අරමුණ පෙරදැරිව ඌව පළාත් සභාවේ සංචාරක අමාත්යාංශය සහ හල්දුම්මුල්ල ප්රාදේශීය සභාවේ මූල්ය දායකත්වයෙන් ආරම්භ කෙරෙන බෙරගල බ්ලැක්වුඩ් වෙළෙඳ සංකීර්ණයේ “කටුකැලේ කඩමන්ඩිය” ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් සංචාරක අමාත්යංශයේ ලේකම් නිහාල් ගුනරත්න මහතා, ඌව පළාත් පාලන කොමසාරිස් ඩී. ඒම්. එල්. එච්. දිසානායක මහතා, හල්දුම්මුල්ල ප්රාදේශීය සභා ලේකම් වයි.එම්යු.බී. යාපා මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.
ஹல்துமுல்ல பிரதேச சபை அதிகார எல்லையை, நிலையான ஒரு சுற்றுலாத் தலமாக மாற்றும் நோக்கத்துடன் ஊவா மாகாண சபையின் சுற்றுலா அமைச்சு மற்றும் ஹல்துமுல்ல பிரதேச சபையின் நிதிப் பங்களிப்புடன் நிமாணிக்கப்பட்ட பேரகல பிளக்வூட் அங்காடியின் “கடுகேலே கடமண்டிய” மக்கள் பாவனைக்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது.
இந்நிகழ்வில் ​​ஊவா மாகாண சுற்றுலா அமைச்சின் செயலாளர் நிஹால் குணரத்ன, ஊவா மாகாண உள்ளாட்சி ஆணையாளர் டி.எம்எல்.எச். திஸாநாயக்க, ஹல்துமுல்ல பிரதேச சபையின் செயலாளர் வை.எம்.யு.பி. யாப்பா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.