ඌව පළාත තුළ ක්රියාත්මක වන විදෙස් ආධාර ව්යාපෘති හා රජයේ නොවන සංවිධානයක් මගින් ක්රියාත්මක වන වැඩසටහන් වල ප්රගතිය සමාලෝචනය කිරීමේ රැස්වීම ඌව පළාත් සභා ශ්රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී.
මෙහිදී පලාත තුල ක්රියාත්මක වන සාමාන්ය අධ්යාපන නවීකරණ ව්යාපෘතිය (GEMP), ප්රාදේශීය සංවර්ධන සහයක ව්යාපෘතිය (LDSP), පළාත් පාලන ආයතන සඳහා ධාරිතා සංවර්ධන ව්යාපෘතිය (CDLG), පුරනැගුම ව්යාපෘතිය, ප්රාථමික සෞඛ්ය සත්කාරක සේවා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්යාපෘතිය (PSSP), සෞඛ්ය පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්යාපෘතිය (HSEP), ප්රවාහන සම්බන්ධතා හා වත්කම් කළමනාකරණ ව්යාපෘතිය (TCAMP), නැගී එන කලාපවල ග්රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්යාපෘතිය (RIDEP), ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්යාපෘතිය (WASSIP), දේශගුණික සුහුරු වාරි කෘෂිකාර්මික ව්යාප්තිය, දෙවන ඒකාබද්ධ මාර්ග ආයෝජන වැඩසටහන (I Road Project), කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්යාපෘතිය සහ ග්රාමීය පාලම් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව වර්තමාන ප්රගතිය හා අනාගත වැඩසටහන් පිළිබඳ ව්යාපෘති වලට අදාල රාජ්ය නොවන සංවිධානවලින් කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට පළාත් ප්රධාන ලේකම් දමයන්ති පරණගම මහත්මිය, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් ආර්.එච්.සී ප්රියන්ති මහත්මිය ඇතුළු පළාත් අමාත්යාංශයේ ලේකම්වරුන් එක්ව හා රාජ්ය නොවන සංවිධානවල ප්රධානීන් එක්ව සිටියහ.
ஊவா மாகாணத்தில் வெளிநாட்டு உதவி மற்றும் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களால் முன்னெடுக்கப்படும் வேலைத்திட்டங்களின் முன்னேற்றங்களை மீளாய்வு செய்யும் கூட்டம் ஊவா மாகாண சபை கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.
இதன்போது மாகாணத்தினுள் தற்பொழுது முன்னெடுக்கப்படும் பொதுக் கல்வி நவீனமயமாக்கல் திட்டம் (GEMP), பிராந்திய அபிவிருத்தி உதவித் திட்டம் (LDSP), உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டம் (CDLG), ஆரம்பச் சுகாதார சேவை மேம்பாட்டுத் திட்டம் (PSSP), சுகாதார கட்டமைப்பின் மேம்பாட்டுத் திட்டம் (HSEP), போக்குவரத்து இணைப்பு மற்றும் சொத்து மேலாண்மை திட்டப்பணி (TCAMP), வளர்ந்து வரும் பிராந்தியங்களில் கிராமப்புற உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டம் (RIDEP), நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதார மேம்பாட்டுத் திட்டம் (WASSIP), காலநிலைக்கு ஏற்ற நீர்ப்பாசன விவசாயத்தை விரிவுபடுத்துதல் திட்டம், இரண்டாம் தர ஒருங்கிணைந்த சாலை முதலீட்டுத் திட்டம் (I Road Project), விவசாயத் துறை நவீனமயமாக்கல் திட்டம் மற்றும் கிராமப்புற பாலம் திட்டம் ஆகியவற்றின் தற்போதைய முன்னேற்றம் மற்றும் எதிர்கால திட்டங்கள் தொடர்பில் சம்பந்தப்பட்ட அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் தமது விளக்கங்களை முன்வைத்தனர்.
இந்த சந்திப்பில் ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் தமயந்தி பரணகம, ஆளுநரின் செயலாளர் ஆர்.எச்.சி.பிரியந்தி உட்பட மாகாண அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களின் பிரதானிகள் கலந்துகொண்டனர்.