ඌව පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ අධීක්ෂණයෙන් හා ඌව පළාත් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන අධිකාරියේ මෙහෙයවීමෙන් ක්රියාත්මක කරනු ලැබූ, මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳ NVQ 4 පාඨමාලාවේ සහතිකපත් ප්රධානෝත්සවය අද දින ඌව පළාත් සභා ශ්රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී.
පෙර පාසල්වල ගුරුවරුන්ගේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම, දරුවන්ගේ නිපුණතාවය සමඟ ගුරු රැකියා සුරක්ෂිතභාවය සහතික කිරීම, අනෙකුත් සංවිධාන අතර සම්බන්ධීකරණය වැඩිදියුණු කිරීම වැනි අරමුණ පෙරදැරි කරගෙන මෙම පාඨමාලාව ක්රියාත්මකවූ අතර, පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කළ ගුරුවරුන් 25 දෙනෙක් සඳහා අද දින සහතිකපත් පිදුම් ලැබීය.
මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී.විජේරත්න මහතා, පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ ලේකම් සන්ද්යා අඹන්වල මහත්මිය, මුල් ළමාවිය සංවර්ධන අධිකාරියේ ඩී.එම්.සී. දිසානායක මහතා ඇතුළු රජයේ නිලධාරීන් සහභාගි විය.
ஊவா மாகாண கல்வி அமைச்சின் மேற்பார்வையின் கீழ், ஊவா மாகாண பாலர் பருவ அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் வழிகாட்டலில் நடைபெற்ற பாலர் பருவ அபிவிருத்தி தொடர்பிலான NVQ-4 பாடநெறியினை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த ஆசிரியர்களுக்குச் சான்றிதழ்கள் வழங்கும் நிகழ்வு இன்றைய தினம் ஊவா மாகாண சபை கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.
பாலர் பாடசாலை ஆசிரியர்களின் தரத்தை மேம்படுத்துதல், குழந்தைகளின் திறன்களுடன் ஆசிரியர் பணி பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல், ஏனைய நிறுவனங்களுக்கிடையேயான ஒருங்கிணைப்பை மேம்படுத்துதல் போன்ற குறிக்கோளுடன் நடாத்தப்பட்ட இந்த பாடநெறியை நிறைவு செய்த 25 பேருக்கு இதன்போது சான்றிதழ்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.
இந்த நிகழ்வில் ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் P.B. விஜயரத்ன, மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் திருமதி. சந்தியா அபன்வெல, மாகாண பாலர் பருவ அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் பணிப்பாளர் டீ.எம்.சி. திஸாநாயக்க உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.