ඌව පළාත් මුදල් හා ක්රමසම්පාදන, නීතිය හා සාමය, අධ්යාපන, පළාත් පාලන, විදුලිබල හා බලශක්ති, ඉදිකිරීම්, ග්රාමීය යටිතල පහසුකම් හා ඉඩම් අමාත්යාංශයේ ප්රගති සමාලෝචන රැස්වීමක් ඌව පළාත් සභා ශ්රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී.
මෙහිදී අමාත්යාංශයේ සහ අමාත්යාංශය යටතේ පවතින දෙපාර්තමේන්තු මගින් ක්රියාත්මක කරන සංවර්ධන ව්යාපෘති සහ එම ව්යාපෘති වල වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කළ අතර, ඒවායේ පවතින ගැටළු හා ඒවාට ගත යුතු විසඳුම් පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කෙරුණි.
මෙම අවස්ථාවට ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා,මුදල් හා ක්රමසම්පාදන, නීතිය හා සාමය, අධ්යාපන, පළාත් පාලන, විදුලිබල හා බලශක්ති, ඉදිකිරීම්, ග්රාමීය යටිතල පහසුකම් හා ඉඩම් අමාත්යාංශයේ ලේකම් සන්ධ්යා අඹන්වල මහත්මිය, නියෝජ්ය ප්රධාන ලේකම් (මූල්ය) එම්.ඊ. සුමිත්රා සිල්වා මහත්මිය, ඇතුළු ඌව පළාත් අධ්යාපනය අමාත්යාංශයේ හා දෙපාර්තමේන්තුවල නිළධාරීන් එක්ව සිටියහ.
ஊவா மாகாண நிதி மற்றும் திட்டமிடல், சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு, கல்வி, மாகாண சபைகள், மின்சக்தி, கட்டுமானங்கள், கிராமிய உட்கட்டமைப்பு மற்றும் காணி அமைச்சுக்களினால் முன்னெடுக்கப்படும் அபிவிருத்தி திட்டங்களின் முன்னேற்றங்கள் தொடர்பிலான கலந்துரையாடல் ஊவா மாகாண சபை கேற்போர்கூடத்தில் நடைபெற்றது.
இதன்போது அமைச்சுக்கள் மற்றும் அமைச்சுக்களின் கீழ் உள்ள திணைக்களங்களினால் முன்னெடுக்கப்படும் அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்கள் மற்றும் அவற்றின் தற்போதைய நிலவரங்கள் தொடர்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டதுடன், அவற்றில் காணப்படும் பிரச்சினைகள் மற்றும் அவற்றுக்கான தீர்வுகள் தொடர்பில் விரிவாகக் கலந்துரையாடப்பட்டது.
இந்த கலந்துரையாடலில் ஆளுநரின் செயலாளர் எம்.எம். விஜயநாயக, நிதி மற்றும் திட்டமிடல், சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு, கல்வி, மாகாண சபைகள், மின்சக்தி, கட்டுமானங்கள், கிராமிய உட்கட்டமைப்பு மற்றும் காணி அமைச்சின் செயலாளர் சந்தியா அபன்வெல உள்ளிட்ட அமைச்சுக்களின் அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.