ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පැවැත්වූ දීපවාලි උත්සවය.

ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற தீபாவளி கொண்டாட்டம்.