ඊදුල් අල්හා හජ් උත්සවය සමරන ඔබ සැමට ‘ඊද් මුබාරක්’ !
உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் ஈத் முபாரக் !