අනු අංක

නම

කාල සීමාව

01

ගරු පී.සී. ඉඹුලාන මැතිතුමා

1988.05.04 සිට 1990.01.31 දක්වා

02

ගරු තිලක් රත්කායක මැතිතුමා

1990.02.02 සිට 1993.03.24 දක්වා

03

ගරු ඒ.බී.ඒච්. පිලිපිටිය මැතිතුමා

1993.03.25 සිට 1994.12.31 දක්වා

04

ගරු ආනන්ද දසනායක මැතිතුමා

1995.01.01 සිට 1999.10.31 දක්වා

05

ගරු ඇම්.එස්.අමරසිරි මැතිතුමා

1999.11.01 සිට 2003.04.24 දක්වා

06

ගරු සී. නන්ද මැතිව් මැතිතුමා

2003.04.25 සිට 2015.01.17 දක්වා

07

ගරු ඇම්.පී. ජයසිංහ මැතිතුමා

2015.01.27 සිට 2018.04.11 දක්වා

08

ගරු පී.බී. දිසානායක මැතිතුමා (වැඩ බලන)

2018.04.13 සිට 2018.05.10 දක්වා

09

ගරු ආරිය බී. රැකව මැතිතුමා

2018.05.11  සිට 2018.12.30 දක්වා

10

ගරු මාර්ෂල් පෙරේරා මැතිතුමා

2019.01.09 සිට 2019.07.31 දක්වා

11

ගරු මෛත්‍රී ගුණරත්න මැතිතුමා

2019.08.05 සිට 2019.11.20 දක්වා

12

ගරු රාජා කොල්ලුරේ මැතිතුමා

2019.11.21 සිට 2020.08.31 දක්වා