පසුගිය ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන්ලා


 

1 ගරු පී.සී.ඉඹුලාන මැතිතුමා
May 1988 January 1990
2 ගරු ටිකිරි රත්නායක මැතිතුමා February 1990 March 1993
3 ගරු අබේරත්න පිලපිටිය මැතිතුමා March 1993 December 1994
4 ගරු ආනන්ද දසනායක මැතිතුමා January 1995 1999
5 ගරු සිරිසේන අමරසිරි මැතිතුමා 1999 25 April 2003
6 ගරු නන්ද මැතිව් මැතිතුමා 25 April 2003 27 January 2015
7 ගරු එම්.පී.ජයසිංහ මැතිතුමා 27 January 2015 11 April 2018
8 ගරු පී.බී.දිසානායක මැතිතුමා (වැඩබලන)
12 April 2018 10 May 2018
9 ගරු ආරිය බී.රැකව මැතිතුමා
10 ගරු මාර්ෂල් පෙරේරා මැතිතුමා
11 ගරු මෛත්‍රී ගුණරත්න මැතිතුමා