පසුගිය ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන්ලා


 

1   ගරු පී.සී.ඉඹුලාන මැතිතුමා
  May 1988 January 1990
2   ගරු ටිකිරි රත්නායක මැතිතුමා   February 1990 March 1993
3   ගරු අබේරත්න පිලපිටිය මැතිතුමා   March 1993 December 1994
4   ගරු ආනන්ද දසනායක මැතිතුමා   January 1995 1999
5   ගරු සිරිසේන අමරසිරි මැතිතුමා   1999 25 April 2003
6   ගරු නන්ද මැතිව් මැතිතුමා   25 April 2003 27 January 2015
7   ගරු එම්.පී.ජයසිංහ මැතිතුමා   27 January 2015 11 April 2018
8   ගරු පී.බී.දිසානායක මැතිතුමා (වැඩබලන)
  12 April 2018 10 May 2018
9   ගරු ආරිය බී.රැකව මැතිතුමා      
10   ගරු මාර්ෂල් පෙරේරා මැතිතුමා      
11   ගරු මෛත්‍රී ගුණරත්න මැතිතුමා
12   ගරු රාජා කොල්ලුරේ මැතිතුමා