ඌව පළාත් ක්රීඩා හා කර්මාන්ත අමාත්යාංශය, ඌව පළාත් කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව සහ UVA Event එක්ව ප්රථම වතාවට සංවිධානය කරනු ලබන Food and Craft Fiesta 2023 ආහාර හා අත්කම් නිර්මාණ සැණකෙලියේ සමාරම්භක උළෙලට සහභාගි වූ අවස්ථාව මාර්තු 31, අප්රේල් 1 හා 2 වන දින වලදී බදුල්ල සේනානායක උද්යාන පරිශ්රයේදී මෙම උත්සවය පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.
ஊவா மாகாண விளையாட்டு மற்றும் கைத்தொழில் அமைச்சு, ஊவா மாகாண கைத்தொழில் திணைக்களம் மற்றும் UVA Event இணைந்து முதல் முறையாக ஏற்பாடு செய்துள்ள Food and Craft Fiesta 2023 உணவு மற்றும் கைவினைத் திருவிழாவின் ஆரம்ப நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட போது.
இந்த நிகழ்வு மார்ச் 31, ஏப்ரல் 1 மற்றும் 2 ஆம் திகதிகளில் பதுளை சேனாநாயக்க பூங்காவில் நடைபெறவுள்ளது.