එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ (UNDP) මෙරට නිත්ය නියෝජිත අසුසා කුබෝටා (Azusa Kubota) මහත්මිය සමඟ සුහඳ හමුවක් අද දින ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.
මෙහිදී ඌව පළාත තුල එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ LDSP ව්යාපෘති මගින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන පළාතේ සංවර්ධන වැඩසටහන් වල වර්තමාන තත්ත්වය සහ ඒ සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන මගින් ලබාදෙන දායකත්වයට ස්තූතිය පල කරන ලදි.
තවද පළාතේ සංචාරක කර්මාන්තයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන මගින් ලබා ගත හැකි දායකත්වය පිළිබඳවද වැඩිදුරටත් සාකච්ඡා කෙරුණි.
මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් සභාවේ ප්රධාන ලේකම් දමයන්ති පරණගම මහත්මිය සහ ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් ආර්.එච්.සී.ප්රියන්ති මහත්මිය, ඌව පළාත් පාලන කොමසාරිස් ඩී. ඒම්. එල්. එච්. දිසානායක මහතා, පළාත් අධ්යාපන ලේකම් ගාමිණි මහින්දපාල ජෝපියස් මහතා, CDLG හා LDSP ව්යපෘති සම්බන්ධිකාරක සිහාන් සරුක් මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.
ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் (UNDP) இலங்கைக்கான வதிவிடப் பிரதிநிதி அசுசா குபோடா (Azusa Kubota) அவர்களுடனான நட்பு ரீதியான சந்திப்பொன்று இன்றைய தினம் ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது.
இதன் போது, ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் LDSP வேலைத் திட்டத்தினால் ஊவா மாகாணத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் மாகாணத்தின் அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்களின் தற்போதைய நிலைமை மற்றும் அதற்காக ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தித் திட்டத்தினால் வழங்கப்படும் பங்களிப்புகளுக்கு நன்றிகளைத் தெரிவித்தேன்.
மேலும் மாகாணத்தின் சுற்றுலாத்துறையின் வளர்ச்சிக்காக ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தித் திட்டத்தினால் வழங்கக்கூடிய பங்களிப்பு தொடர்பில் மேலும் கலந்துரையாடப்பட்டது.
இந்சந்திப்பில் ஊவா மாகாண சபையின் பிரதம செயலாளர் தமயந்தி பரணகம மற்றும் ஆளுநரின் செயலாளர் ஆர்.எச்.சி.பிரியந்தி, மாகாண உள்ளாட்சி ஆணையாளர் டி.எம்எல்.எச். திஸாநாயக்க, மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் காமினி மஹிந்தபால ஜோபியாஸ், CDLG மற்றும் LDSP வேலைத்திட்டத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஸிஹான் ஸரூக் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.