ඌව පළාත් පාලන දෙපාර්ත‍‍‍‍මෙන්තුව යටතේ ති‍‍බෙන යහපාලන සම්පත් මධ්යස්ථානය වැඩි දියුණු කර නවීන උපකරණවලින් සමන්විත තොරතුරු තාක්ෂණ මධ්යස්ථානය හා සන්නිවේදන ආයතනය විවෘත කිරීම අද දින සිදුවිය.
යුරෝපානු සංගමයේ (EU) මුදල් අනුග්රහය ඇතිව, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) ආයතනයේ පළාත් පාලන ආයතන වල ධාරිතා සංවර්ධනය කිරීමේ (CDLG) ව්යාපෘතිය මගින් රුපියල් මිලියන 25ක මුදලක් වැයකරමින් මෙම සේවා ආයතනය ආරම්භ කර තිබේ.
මෙහි පළාත් පාලන ආයතනවල වාර්ෂික අයවැයට මාර්ගගත ක්රමය ඔස්සේ ජනතාවට යෝජනා ඉදිරිපත් කළ හැකි තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධතියක් ස්ථාපනය කර තිබේන අතර, මහජනතාව වෙනුවෙන් තමන්ගේ සේවාවන් ලබා ගැනීමට ඩිජිටල් මහජන දිනයක් ආරම්භ කර මාර්ගගත ක්රමය යටතේ ජනතා ගැටලු විසදීමට අවස්ථාව ලබාදී තිබේ.
සන්නිවේදන ආයතනය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ මෙරට නිත්ය නියෝජිත අසුසා කුබෝටා මහත්මිය, පළාත් ප්රධාන ලේකම් දමයන්ති පරණගම මහත්මිය, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් ආර්.එච්.සී.ප්රියන්ති මහත්මිය, පළාත් පාලන ලේකම් ගාමිණි මහින්දපාල ජෝපියස් මහතා, පළාත් පාලන කොමසාරිස් ඩී. ඒම්. එල්. එච්. දිසානායක මහතා, CDLG හා LDSP ව්යපෘති සම්බන්ධිකාරක සිහාන් සරුක් මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් එක්ව සිටියහ.
ஊவா உள்ளூராட்சித் திணைக்களத்தின் கீழ் இயங்கிவரும் நல்லாட்சி வளமையம் புனர் நிர்மாணம் செய்யப்பட்டு, நவீன உபகரணங்களுடன் கூடிய தகவல் தொழில்நுட்ப நிலையம் மற்றும் தொடர்பாடல் நிலையம் என்பன இன்றைய தினம் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் (EU) நிதி உதவியுடன், ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அபிவிருத்தி திட்டம் (UNDP) இன் CDLG வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் 25 மில்லியன் ரூபாய் செலவில் இந்த தொழிநுட்ப நிலையம் நிறுவப்பட்டுள்ளது.
குறித்த நிலையத்தில் உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் வருடாந்த வரவுசெலவுத் திட்டத்திற்கான முன்மொழிவுகளை இணையத்தில் சமர்ப்பிக்கக்கூடிய தகவல் தொழில்நுட்ப அமைப்பு நிறுவப்பட்டுள்ளதுடன், பொதுமக்கள் தமது சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளும் வகையில் டிஜிட்டல் பொதுமக்கள் தினம் சேவையும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது, இதற்கமைய மக்களின் பிரச்சினைகளை தற்பொழுது இணையத்தளத்தின் ஊடக தீர்ப்பதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்வில் ஊவா மாகாண சபையின் பிரதம செயலாளர் தமயந்தி பரணகம மற்றும் ஆளுநரின் செயலாளர் ஆர்.எச்.சி.பிரியந்தி, மாகாண உள்ளாட்சி ஆணையாளர் டி.எம்எல்.எச். திஸாநாயக்க, மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் காமினி மஹிந்தபால ஜோபியாஸ், CDLG மற்றும் LDSP வேலைத்திட்டத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஸிஹான் ஸரூக் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.