අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද වැලිමඩ අධිකරණ සංකීර්ණය අතිගරු ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී
වැලිමඩ ජනතාවගේ අධිකරණ කටයුතු පහසු කිරීම සඳහා දිසා අධිකරණයක්, මහෙස්ත්රාත් අධිකරණයක්, කාර්යාල පහසුකම් ඇතුළු සියලු පොදු පහසුකම්වලින් සමන්විතව ඉදිකර ඇති මෙම තුන් මහල් අධිකරණ සංකීර්ණය සඳහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 460 කි.
මෙම අධිකරණ සංකීර්ණය ඉදිකිරීම මඟින් ඉතා අවම පහසුකම් යටතේ දිසා/මහේස්ත්රාත් සංයුක්ත අධිකරණයක් ලෙස පැවති වැලිමඩ අධිකරණය, දිසා හා මහේස්ත්රාත් අධිකරණ කටයුතු සඳහා විවෘත වනු ඇත.
සර්ව ආගමික වතාවත් මධ්යයේ සමරු ඵලකය නිරාවරණය කර අධිකරණ සංකිර්ණය විවෘත කිරීම ජනාධිපතිවරයා අතින් සිදු විය.
මෙම අවස්ථාවට අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ අමාත්ය ජනාධිපති නීතිඥ (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා , වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්ය නීතිඥ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා, රාජ්ය අමාත්යවරුන් වන අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමා , තේනුක විදානගමගේ මැතිතුමා , චාමර සම්පත් දසනායක මැතිතුමා , අරවින්ද කුමාර් මැතිතුමා , පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී සුදර්ශන දෙනිපිටිය මැතිතුමා, අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය මහතා , මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන්, දිසා අධිකරණ විනිසුරුවරුන්, මහෙස්ත්රාත් අධිකරණ විනිසුරුවරුන් සහ වැලිමඩ නීතිඥ සංගමයේ සභාපති කලානි පී. පතිරණ මහත්මිය සහ එහි සාමාජිකයන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.
புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட வெலிமடை நீதிமன்ற கட்டிடத் தொகுதி அதிமேதகு ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களின் கரங்களினால் மக்கள் பாவனைக்காகத் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
வெலிமடை மக்களின் நீதிமன்றச் செயற்பாடுகளை இலகு படுத்தும் வகையில் மாவட்ட நீதிமன்றம், நீதிவான் நீதிமன்றம், அலுவலக வசதிகள் உட்பட பொது வசதிகளை உள்ளடக்கியதாக மேற்படி 03 மாடிக் கட்டிடத்தொகுதி 460 மில்லியன் ரூபாய் செலவில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நீதிமன்ற கட்டிடத்தொகுதியை நிர்மாணித்துள்ளமையினால் குறைந்தபட்ச வசதிகளைக் கொண்டிருந்த வெலிமடை நீதிமன்றம் மாவட்ட நீதிமன்றம், நீதிவான் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளுடன் கூடியதாக மாறியுள்ளது.
சர்வமத வழிபாடுகளைத் தொடர்ந்து, ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க நினைவுப் படிகத்தை திரை நீக்கம் செய்து நீதிமன்ற கட்டித்தொகுதியை திறந்துவைத்தார்.
இந்த நிகழ்வில் நீதி, சிறைச்சாலைகள் அலுவல்கள் மற்றும் அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் சனாதிபதி சட்டத்தரணி (கலாநிதி) விஜயதாச ராஜபக்ஷ, துறைமுகங்கள், கப்பற்றுறை மற்றும் விமான சேவைகள் அமைச்சர் சட்டத்தரணி நிமல் சிறிபால த சில்வா, இராஜாங்க அமைச்சர்களான அனுராதா ஜயரத்ன, தேனுக விதானகமகே, சாமர சம்பத் தசநாயக, அரவிந்த குமார், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மேஜர் சுதர்சன தெனிபிட்டிய, சட்டமா அதிபர் ஜயந்த ஜயசூரிய, உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர்கள், மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிவான்கள், நீதிவான் நீதிமன்ற, நீதிவான்கள், வெலிமட சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தின் தலைவர் கலானி பீ. பத்திரன உள்ளிட்ட சட்டத்தரணிகளும் கலந்துகொண்டனர்.