ඌව පළාත් සභාවේ කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග, සත්ව නිෂ්පාදන, මිරිදිය ධීවර කටයුතු පිළිබද අමාත්යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස උපාලි ජයසේකර මහතා අද දින පත් කරන ලදී.
ඒ මහතා පළාත් සභාවේ නියෝජ්ය ප්රධාන ලේකම් (පිරිස්/පුහුණු) තනතුරේ රාජකාරි සිදු කරමින් සිටින අතරතුර කෘෂිකර්ම ලේකම් තනතුරට පත්කර තිබේ, කෘෂිකර්ම ලේකම් ලෙස කටයුතු කළ එච්.එම්. නන්දසේන මහතා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්යාංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයා ලෙස පත්වීම් ලැබීමත් සමග එම පුරප්පාඩුවට උපාලි ජයසේකර මහතා පත්කර තිබේ.
මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් සභාවේ ප්රධාන ලේකම් දමයන්ති පරණගම මහත්මිය සහ ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් ආර්.එච්.සී.ප්රියන්ති මහත්මිය එක්ව සිටියහ.
ஊவா மாகாண சபையின் விவசாயம், நீர்ப்பாசனம், கால்நடை உற்பத்தி மற்றும் நன்னீர் மீன்பிடி அமைச்சின் புதிய செயலாளராக உபாலி ஜயசேகர இன்று நியமிக்கப்பட்டார்.
முன்னதாக ஊவா மாகாண சபையின் பிரதி பிரதம செயலாளராக (ஆளணி/பயிற்சி) ஆக உபாலி ஜயசேகர அவர்கள் கடமையாற்றினார். இந்நிலையில் மாகாண விவசாய அமைச்சின் செயலாளராகக் கடமையாற்றிவந்த எச்.எம். நந்தசேன உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் மேலதிக செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட வெற்றிடத்திற்கே உபாலி ஜயசேகர அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த நிகழ்வில் ஊவா மாகாண சபையின் பிரதம செயலாளர் தமயந்தி பரணகம மற்றும் ஆளுநரின் செயலாளர் ஆர்.எச்.சி.பிரியந்தி ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.