බදුල්ල දිස්ත්රික්කයේ 16වන පොලිස් ස්ථානය ලෙස කන්දෙගෙදර නව පොලිස් ස්ථානය අද දින විවෘත කරන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්ය නීතිඥ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා, ප්රාථමික කර්මාන්ත රාජ්ය අමාත්ය චාමර සම්පත් දසනායක මැතිතුමා, ජ්යෙෂ්ඨ නියෝජ්ය පොලිස්පති සංජීව ධර්මරත්න මහතා, නියෝජ්ය පොලිස්පති ඩි.වි.පි. අජිත් හේමසිරි මහතා, ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි බණ්ඩාරවෙල කොට්ඨාසය ප්රදීප් කළුපහන මහතා, ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි බදුල්ල සුජිත් වෙදමුල්ල මහතා, සොරණාතොට ප්රාදේශීය ලේකම් නිමේෂා ප්රියංගනී මහත්මිය ඇතුළු රාජ්ය නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගි විය.
பதுளை மாவட்டத்தின் 16வது பொலிஸ் நிலையமாக கந்தேகெதர புதிய பொலிஸ் நிலையம் இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது.
இந்த நிகழ்வில் துறைமுகங்கள், கப்பற்றுறை மற்றும் விமான சேவைகள் அமைச்சர் நிமல் சிறிபால த சில்வா, ஆரம்பக் கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர் சாமர சம்பத் தசனாயக, சிரேஷ்ட பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர் சஞ்சீவ தர்மரத்ன, பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர் டி.வி.பி. திரு.அஜித் ஹேமசிறி, பண்டாரவளை பிரிவின் சிரேஷ்ட பொலிஸ் அத்தியட்சகர் திரு.பிரதீப் களுபஹன, பதுளை பிரிவின் சிரேஷ்ட பொலிஸ் அத்தியட்சகர் சுஜித் வேதமுல்ல, சொரணதொட்ட பிரதேச செயலாளர் நிமேஷா பிரியங்கனி மற்றும் அரச அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.