ඌව පළාතේ නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස අධිනීතිඥ රාජා කොල්ලුරේ මහතා රජකාරියේ වැඩ බරගැනීම උදේ ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේදී සිදුවිය.