අලුතින් ඉදිකරන ලද ඌව පරණගම, ලූණුවත්ත වෙළඳ සංකීර්ණය ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.
ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ, ප්රාදේශීය සංවර්ධන සහායක ව්යාපෘතිය (LDSP) මගින් මිලියන 34ක වියදමින් ඉදි කරන ලද මෙම ගොඩනැගිල්ලේ සියලු පහසුකම් සහිත කඩ කාමර නිර්මාණය කර තිබේ.
මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් පාලන කොමසාරිස් ඩී. ඒම්. එල්. එච්. දිසානායක මහතා, බදුල්ල මහ නගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස් ජගත් ආරියරත්න මහතා, CDLG හා LDSP ව්යපෘති සම්බන්ධිකාරක සිහාන් සරුක් මහතා, ප්රාදේශීය දේශපාලන අධිකාරිය ඇතුළු නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.
புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஊவா பரணகம, லுணுவத்த வர்த்தக வளாகம் மக்கள் பாவனைக்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது.
உலக வங்கியின் உதவியுடன் LDSP திட்டத்தின் மூலம் 34 மில்லியன் ரூபா செலவில் குறித்த கட்டிடத்தில், சகல வசதிகளுடனும் கூடிய கடை அறைகள் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிகழ்வில் ஊவா மாகாண உள்ளாட்சி ஆணையாளர் டி.எம்எல்.எச். திஸாநாயக்க, பதுளை மாநகரசபையின் மாநகர ஆணையாளர் ஜகத் ஆரியரத்ன, CDLG மற்றும் LDSP வேலைத்திட்டத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஸிஹான் ஸரூக், பிரதேச அரசியல் பிரமுகர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.