බදුල්ල සහ නුවරඑළිය 112 වන බල සේනා මූලස්ථානයේ නව බල සේනාධිපති වශයෙන් පත් වූ කර්නල් චන්දිම කුමාරසිංහ මහතා සමග ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේදී සුහද පිළිසඳරකට එක් විය.
කර්නල් චන්දිම කුමාරසිංහ මහතා ආරක්ෂක අමාත්යාංශයේ මාධ්ය කේන්ද්රයේ අධ්යක්ෂකවරයා ඇතුළුව හමුදාවේ ප්රධාන තනතුරු රැසක්ද දැරීම විශේෂත්වයකි.
பதுளை மற்றும் நுவரெலியாவுக்கான 112 ஆவது படையணி தலைமையகத்தின் புதிய தளபதியாக நியமனம் பெற்ற கேணல் சந்திம குமாரசிங்க அவர்களுடனான சிநேகபூர்வ சந்திப்பொன்று ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது.
கேணல் சந்திம குமாரசிங்க, பாதுகாப்பு அமைச்சின் ஊடக மையத்தின் பணிப்பாளர் உள்ளிட்ட இராணுவத்தின் பல முக்கிய பதவிகளை வகித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.